Προσκλήσεις για συνεργάτες

CORALLIA
Δημ:
15-01-2020
Λήξη:
30-01-2020
ΙΕΛ
Δημ:
14-01-2020
Λήξη:
30-01-2020
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
02-01-2020
Λήξη:
20-01-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.:  ΨΜΝ1469ΗΞΩ-Π4Σ ΚΩΔ.: ILSP.242.DR-1219
ΙΕΛ
Δημ:
23-12-2019
Λήξη:
09-01-2020
«STR-ESFRI II- Support to Reinforce the European Strategy Forum for Research Infrastructures» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΡΟΨΜ469ΗΞΩ-Ο3Τ ΚΩΔ.: GD.243.STRe2-1219
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
20-12-2019
Λήξη:
08-01-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΗΡΤ469ΗΞΩ-ΘΗΦ ΚΩΔ.: ILSP.241.DR_1-1219
ΙΕΛ
Δημ:
05-12-2019
Λήξη:
20-12-2019
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΕ24469ΗΞΩ-ΨΜΓ ΚΩΔ.: ILSP.240.DRA.ΧΑΝ.1119
ΙΕΛ
Δημ:
29-11-2019
Λήξη:
13-12-2019
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
25-11-2019
Λήξη:
10-12-2019
«ΕΥΡΥΝΟΜΗ: Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7Μ1Α469ΗΞΩ-ΝΦΝ ΚΩΔ.: ILSP.239.EYR.ΧΑΝ.1119
ΙΕΛ
Δημ:
14-11-2019
Λήξη:
28-11-2019
«NLP THERATRE - Καινοτόμες Εφαρμογές Συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικού Λόγου και Ψηφιακών Μέσων στο Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6279469ΗΞΩ-ΥΚ9 ΚΩΔ.: ILSP.239.NLP-THEATRE-1119
ΙΕΛ
Δημ:
08-11-2019
Λήξη:
25-11-2019
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Υποτροφία
ΑΔΑ.: Ψ3ΓΙ469ΗΞΩ-7ΓΛ ΚΩΔ.: ILSP.238.DRA2-II-ΧΑΝ.1019
ΙΕΛ
Δημ:
07-11-2019
Λήξη:
20-11-2019
«AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).» Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω976469ΗΞΩ-2ΧΑ ΚΩΔ.: ILSP.238.ATT-GRE-ΧΑΝ.1019
ΙΕΛ
Δημ:
07-11-2019
Λήξη:
20-11-2019
«Η αισθησιοκινητική βάση της αιτιακότητας και του ποιού ενεργείας και η δήλωσή τους στα ρήματα (ώθησης, έλξης, κρούσης και δαρμού) της νέας ελληνικής» της Πράξης «ΟΠΣ/MIS 5006565» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ28Κ469ΗΞΩ-2ΑΕ ΚΩΔ.: ILSP.237.DELOSIS-1019
ΙΕΛ
Δημ:
11-10-2019
Λήξη:
25-10-2019
«ID-EPTRI - INFRADEV – European Paediatric Translational Research Infra-structure» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7Χ30469ΗΞΩ-Δ01 ΚΩΔ.: PHARM.235.ID-EPTRI.0919
ΦΑΡΜΑΠΛΗ
Δημ:
24-09-2019
Λήξη:
09-10-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Υποτροφία
ΑΔΑ.: ΨΔΔ3469ΗΞΩ-ΛΓΥ ΚΩΔ.: ILSP.235.DR-ΥΠ_2-1109
ΙΕΛ
Δημ:
13-09-2019
Λήξη:
27-09-2019

Pages