Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΗΔ) του ΕΚ "Αθηνά" συστάθηκε το 2017, είναι όργανο συμβουλευτικό και επικουρικό του ερευνητικού προσωπικού του ΕΚ "Αθηνά", και διορίζεται από το Δ.Σ. του ΕΚ "Αθηνά".

Η επιτροπή εργάζεται με βάση τον Κώδικα Η&Δ και οι στόχοι της είναι:

 • Η αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων των Ερευνητών του Ε.Κ «Αθηνά», προκειμένου να ελεγχθεί, αν συνάδουν προς τους κανόνες δεοντολογίας της έρευνας. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται κατόπιν αιτήματος των ίδιων των Ερευνητών
 • Η συμβουλευτική αξιολόγηση αναφορών/παραπόνων/καταγγελιών κατά τη διεξαγωγή ερευνών, στις οποίες συμμετέχουν Ερευνητές του Ε.Κ «Αθηνά» και στις οποίες πιθάνον να υφίσταται απόκλιση από τον Κώδικα Η&Δ
 • Να πληροφορεί το ερευνητικό προσωπικό του ΕΚ «Αθηνά» για θέματα κανονισμών σε ζητήματα Η&Δ.
 • Οποιαδήποτε άλλη γνωμοδότηση σχετικά με θέματα Η&Δ, όποτε της ζητηθεί από το Δ.Σ του ΕΚ «Αθηνά»

Η τρέχουσα σύνθεση της ΕΗΔ είναι η εξής:

 • Αλέξης Δελής, (Πρόεδρος),  Καθηγητής Πληροφορικής & Τηλ/νιών ΕΚΠΑ με αναπληρωτή τον κ. Γεράσιμο Ποταμιάνο, Αν. Καθηγητής ΗΜΜΥ Παν. Θεσσαλίας.
 • Χαράλαμπος Μουτσόπουλος, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ με αναπληρωτή τον κο. Αθανάσιο Τζιούφα, Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ.
 • Χαράλαμπος Σαββάκης, Καθηγητής Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης με αναπληρωτή τον κ. Γιώργο Παναγιώτου, Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΒΕ "Φλέμιγκ"
 • Ευίτα Φωτεινέα, Διευθύντρια Ερευνών Ε.Κ. "Αθηνά" με αναπληρώτρια την κα. Ελένη Ευθυμίου, Διευθύντρια Ερευνών Ε.Κ. "Αθηνά"
 • Πρόδρομος Τσιαβός, Δρ. Νομικός με αναπληρώτρια την κα. Ευαγγελία Μιχολίτση, Νομικός

Διαδικασία υποβολής θεμάτων

Προκειμένου να εξεταστεί ένα θέμα από την Επιτροπή, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνουν τη Γραμματέα μέσω Τυποποιημένης Φόρμας Υποβολής (υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Δέσποινα Κασσιανίδη, Γραμματέας Επιτροπής, email:  ethics@athena-innovation.gr).

Επιπλέον θα προσκομίζονται σε ηλεκτρονική μορφή:

 • Το Grant Agreement και το Consortium Agreement του έργου,
 • Συνοδευτικό Υποστηρικτικό υλικό

Οι προτάσεις που υποβάλλονται πρέπει να είναι πλήρεις, δηλ. να περιλαμβάνουν όλο το συνοδευτικό υποστηρικτικό υλικό και όχι μόνο τα έντυπα έγκρισης των πειραματικών ή ερευνητικών πρωτοκόλλων που πρέπει να υπογραφούν εκ μέρους της ΕΗΔ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορεί να κληθούν να παρουσιάσουν εν συντομία το αντικείμενο για το οποίο ζητούν την συγκατάθεση της Επιτροπής. Στην συνέχεια κάθε θέμα ανατίθεται σε εισηγητή (ή ομάδα εργασίας αν κρίνεται απαραίτητο) που διαθέτουν σχετικές γνώσεις με το αντικείμενο και γίνεται εισήγηση επί του θέματος.

Τέλος, η Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει επί του θέματος.