Το όραμα του ΕΚ "Αθηνά" είναι να υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο έρευνας και καινοτομίας, αρχίζοντας από τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, συνεχίζοντας με τη δημιουργία συστημάτων και προϊόντων καθώς και την ανάπτυξη και υποστήριξη υποδομών, και ολοκληρώνοντας με τη μεταφορά τεχνολογίας και την επιχειρηματικότητα.

Τα παρακάτω στοιχεία αποτελούν την κύρια έκφραση της στρατηγικής του ΕΚ "Αθηνά" και των αξιών της ερευνητικής και καινοτομικής του δράσης:

  • Ερευνητικός σχεδιασμός που προσανατολίζεται σε προκλήσεις βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με σημαντικό αντίκτυπο (διαδικτυακή προσβασιμότητα ΑμεΑ, εκπαιδευτικές εφαρμογές, δημόσιες υπηρεσίες πρόσβασης σε και επεξεργασίας δεδομένων κ.ά.).
  • Μεταφορά τεχνολογίας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, στοχεύοντας ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο.
  • Ανάπτυξη ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού που βασίζεται στον εντοπισμό και την υποστήριξη ταλαντούχων νέων ανθρώπων.
  • Συνεργασίες με εταιρίες, κυβερνητικές υπηρεσίες, τοπικές/περιφερειακές αρχές, καθώς και διεθνείς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
  • Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την δημιουργία ή τη συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.