Με μία ματιά.... 

H προώθηση της αριστείας, της καινοτομικότητας και της ανταγωνιστικότητας στον κρίσιμο τομέα των Τεχνολογιών της Γνώσης και της Επικοινωνίας βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των αξιών που θεραπεύει το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης. Μέσα από εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα, στρατηγικές ανάπτυξης τεχνολογικών οικοσυστημάτων, δράσεις καινοτομικών εφαρμογών στο πλαίσιο των τεχνολογιών αυτών και ενέργειες μεταφοράς τόσο των γνώσεων όσο και των τεχνολογικών αποτελεσμάτων στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, το ΕΚ “Αθηνά” πραγματώνει τη αποστολή του για την συμμετοχή της χώρας τόσο στην στρατηγική “Ευρώπη 2020” όσο και στην παγκόσμια απαίτηση για έξυπνη και αειφόρο ανάπτυξη για όλους. 

Στο επίκεντρο η Πληροφορική

Το ΕΚ «Αθηνά» είναι το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στη χώρα με αποκλειστικό προσανατολισμό τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές της Πληροφορικής. Διεξάγει υψηλής ποιότητας Έρευνα, αναπτύσσει Τεχνολογίες και συμβάλλει στην παραγωγή Καινοτομίας στα πεδία της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Υπολογιστικών Επιστημών. Η φυσική παρουσία καλύπτει μια ευρεία γεωγραφική περιοχή, έχοντας έδρα την Αθήνα, με Ινστιτούτα, Μονάδες και αντίστοιχες υποδομές στην Αθήνα, την Πάτρα και την Ξάνθη.

Ένα ευρύ φάσμα τομέων ορίζει το πλαίσιο δράσης του:

 • μεγάλα δίκτυα και βάσεις δεδομένων,
 • ενσωματωμένα συστήματα,
 • επεξεργασία δεδομένων/πληροφορίας/γλώσσας/γνώσης,
 • αυτοματισμοί & ρομποτική,
 • τεχνητή νοημοσύνη,
 • επεξεργασία, τεκμηρίωση και επιμέλεια ψηφιακού περιεχομένου από όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας
 • Διεπιστημονική Έρευνα 

Το ΕΚ «Αθηνά» επενδύει στη διεπιστημονικότητα, καθώς ασχολείται και με προβλήματα που αναφύονται από άλλες επιστήμες, όπως η Γλωσσολογία, η Αρχαιολογία, η Ιατρική, η Βιολογία, το Περιβάλλον και το Διάστημα, αλλά και από κοινωνικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, αειφόρος ανάπτυξη, κοινωνικός αποκλεισμός, καθολική πρόσβαση στην πληροφορία κ.ά.

Προωθώντας την Καινοτομία

Πέραν της έρευνας, θεμελιώδη πυλώνα της αποστολής του ΕΚ «Αθηνά» αποτελεί η Καινοτομία: η συνύπαρξη στο Κέντρο Ερευνητικών Ινστιτούτων, Τεχνοβλαστών και σχημάτων υποστήριξης Συστάδων Επιχειρήσεων Τεχνολογίας δημιουργεί ένα γόνιμο οικοσύστημα τεχνολογικής καινοτομίας. Μέσα στο περιβάλλον αυτό, αναπτύσσονται οι αναγκαίες επωφελείς συνεργασίες που απαιτούνται για την μεταφορά των κατάλληλων ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά και την κοινωνία.   

Αναπτύσοντας Ερευνητικές Υποδομές

Σημαντική δραστηριότητα του ΕΚ Αθηνά είναι επίσης η υλοποίηση και λειτουργία ερευνητικών ψηφιακών υποδομών με εθνική ή και διεθνή εμβέλεια. Οι υποδομές αυτές προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στην ερευνητική κοινότητα, υποστηρίζουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ανοιχτή επιστήμη και επιτρέπουν πρόσβαση σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν να καινοτομήσουν με βάση την πρωτόγνωρη εργαστηριακή ισχύ που αυτές οι συνεργατικές υποδομές παρέχουν.

Υποστηρίζοντας τον πλήρη κύκλο της ερευνητικής διαδικασίας

Το όραμα του ΕΚ Αθηνά είναι επομένως να υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο έρευνας και καινοτομίας, αρχίζοντας από τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, συνεχίζοντας με τη δημιουργία συστημάτων και προϊόντων καθώς και την ανάπτυξη και υποστήριξη υποδομών, και ολοκληρώνοντας με τη μεταφορά τεχνολογίας και την επιχειρηματικότητα. Η διεθνής αναγνώριση που απολαμβάνει το Κέντρο στο ρόλο αυτό πηγάζει από τη μοναδική δεξαμενή δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας που διατηρεί το εξειδικευμένο προσωπικό του το οποίο αριθμεί περίπου 40 μόνιμους ερευνητές, 350 συνεργαζόμενους ερευνητές, μέλη ΔΕΠ και μεταπτυχιακούς υποτρόφους, και έμπειρα διοικητικά στελέχη.
Τα παρακάτω στοιχεία αποτελούν την κύρια έκφραση της στρατηγικής του ΕΚ Αθηνά και των αξιών της ερευνητικής και καινοτομικής του δράσης:
 • Ερευνητικός σχεδιασμός που προσανατολίζεται σε προκλήσεις βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με σημαντικό αντίκτυπο (διαδικτυακή προσβασιμότητα ΑμεΑ, εκπαιδευτικές εφαρμογές, δημόσιες υπηρεσίες πρόσβασης σε και επεξεργασίας δεδομένων κ.ά.).
 • Μεταφορά τεχνολογίας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, στοχεύοντας ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο.
 • Ανάπτυξη ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού που βασίζεται στον εντοπισμό και την υποστήριξη ταλαντούχων νέων ανθρώπων.
 • Συνεργασίες με εταιρίες, κυβερνητικές υπηρεσίες, τοπικές/περιφερειακές αρχές, καθώς και διεθνείς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
 • Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την δημιουργία ή τη συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Με έντονη δραστηριότητα σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, το ΕΚ «Αθηνά» λειτουργεί εδώ και 26 χρόνια σε τρεις Ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Πάτρα, Ξάνθη) και εφαρμόζει τη στρατηγική του μέσα από τα Ερευνητικά Ινστιτούτα και τις Μονάδες του. Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των περιφερειακών επιχειρησιακών σχεδίων για την Έρευνα και την Καινοτομία και σε σχετικές πρωτοβουλίες ακαδημαϊκών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων.