Κτηριακές και Τεχνικές Υποδομές

Κτηριακές Υποδομές

Το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" διαθέτει κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές στην Αθήνα, την Ξάνθη και την Πάτρα, και είναι σε θέση να υποστηρίξει αποτελεσματικά την υλοποίηση έργων με ευρεία γεωγραφική κάλυψη. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν πλήρεις υποδομές φιλοξενίας εκδηλώσεων με συστήματα τηλεδιάσκεψης καθώς και υπολογιστικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων computer rooms με πολλαπλούς servers που ήδη φιλοξενούν πλειάδα εφαρμογών και υπηρεσιών, ασύρματες και ενσύρματες δικτυακές υποδομές, εργαστηριακές και τεχνολογικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων υποδομών ψηφιοποίησης και υποστήριξης ανάπτυξης εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας, υποδομές παραγωγής πολυμέσων και πολυμεσικών εφαρμογών, καθώς και στούντιο οπτικο-ακουστικής επεξεργασίας.

Εργαστηριακές Υποδομές

The HUBIC Lab

www.hubic-lab.eu

To Eργαστήριο HUBIC σχεδιάστηκε για να διευκολύνει έρευνα κορυφαίας ποιότητας και πειραματισμό στην πολυτροπική επικοινωνία απο την επικοινωνία ανθρώπου μηχανής μέχρι την ανθρώπινη κοινωνική συμπεριφορά. Το HUBIC παρέχει στους ερευνητές τεχνολογίες αιχμής για τη σύληψη, ανάλυση και μοντελοποιήση των πολυτροπικών σημάτων της ανθρώπινης συμπεριφοράς και επικοινωνίας: κινήσεις σώματος και προσώπου, παρακολούθηση βλέμματος, κινεκτ αισθητήρες, υψηλής ανάλυσης ανιχνευτές ήχου και κίνησης, πλατφόρμες εικονικού χαρακτήρα και ρομποτικής, αισθητήρες κίνησης (EEG) κ.α. Το Εργαστήριο στεγάζεται στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου Lang TERRA project (FP7).

Υποδομές Αρχαιομετρίας και Φυσικοχημικών Μετρήσεων

Το εργαστήριο έχει τη δυνατότητα να παρέχει εξειδικευμένες τεχνολογικές υπηρεσίες (χρονολογήσεις, στοιχειομετρικές χημικές αναλύσεις, ραδιογραφικές και πολυφασματικές απεικονίσεις αντικειμένων, επιτόπιες στοιχειομετρικές αναλύσεις με ραδιομετρικές μεθόδους, κλπ) σε διάφορους επιστημονικούς φορείς και παραγωγικούς τομείς της Οικονομίας τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, ιδιώτες κλπ). Όλες οι διαδικασίες ακολουθούν τα πρότυπα GLP και ISO για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, στόχος των δραστηριοτήτων του είναι η εξαγωγή πληροφοριών με φυσικοχημικές μεθόδους κατά κύριο λόγο αρχαιολογικά αντικείμενα, μνημεία, έργα τέχνης και υλικά, και η συμβολή στην πληρέστερη γνώση και βαθύτερη κατανόηση της εξέλιξης του Πολιτισμού.

Στον διαθέσιμο εργαστηριακό εξοπλισμό περιλαμβάνονται: πλήρες εργαστήριο Θερμοφωταύγειας (TL) και Οπτικά Διεγειρόμενης Φωταύγειας (OSL) με state-of-the-art συστήματα, αυτόνομο κλειστό σύστημα ραδιογραφικής απεικόνισης με ακτίνες-x και φορητό σύστημα φθορισμού ακτίνων-x (XRF), στερεοσκόπιο με σύστημα μελέτης-ανάλυσης επιφανειών, πλήρες εργαστήριο παρασκευής και προκατεργασίας δειγμάτων με σύγχρονους εργαστηριακούς κλιβάνους και συσκευές πέψης-διαλυτοποίησης με μικροκύματα. Το εργαστήριο λειτουργεί στο τμήμα Αρχαιομετρίας και Φυσικοχημικών Μετρήσεων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας και στεγάζεται στην Ξάνθη.

Το εργαστήριο διαθέτει σημαντικότατη επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή προηγμένης τεχνολογίας και υποστηρίζεται άμεσα και από τις υπόλοιπες μονάδες του Ινστιτούτου. Οι δυνατότητές του δε επεκτείνονται σημαντικά χάρη στη στενή συνεργασία με συναφή εργαστήρια του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κέντρο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικού Αποθέματος «Κλεψύδρα»

clepsydra.ipet.gr/

Η Κλεψύδρα επικεντρώνεται στην ψηφιοποίηση, διαφύλαξη, οργάνωση και διάδοση του πολιτιστικού μας αποθέματος. Ειδικεύεται κυρίως στη αποτύπωση και καταγραφή πολιτιστικών αντικειμένων διαφόρων χρονικών περιόδων. Η υλικοτεχνική υποδομή του κέντρου δύναται να καλύψει τις γενικότερες ανάγκες ψηφιοποίησης της ευρύτερης περιοχής (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο) αλλά και τις ειδικές ανάγκες (π.χ. 3D ψηφιοποίηση) ολόκληρης της Ελληνικής επικράτειας και των γειτονικών Βαλκανικών χωρών. Η υψηλή ειδίκευση του προσωπικού στον ερευνητικό χώρο της ψηφιακής αποτύπωσης και δημιουργίας ψηφιακών συλλογών επιτρέπει τη διαχείριση έργων ψηφιοποίησης από τα αρχικά στάδια σχεδίασης έως και την υλοποίηση τους.

Η Κλεψύδρα βρίσκεται στην διάθεση όλων των δημοσίων και ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων (κατόχων συλλογών αντικειμένων), εφορειών αρχαιοτήτων και ιδιωτών παρέχοντας εξειδικευμένες και ποιοτικές υπηρεσίες. Η Κλεψύδρα διαθέτει άριστη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία σε θέματα ψηφιακής αποτύπωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μπορεί να παρέχει υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται από την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή αποθήκευση και διαχείριση έως τη διατήρηση και την προβολή.

Studio Ήχου και Βίντεο

Πλήρως λειτουργικό Studio για παραγωγές ήχου και βίντεο καθώς και την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών και πειραμάτων.

Υποδομές Επεξεργασίας και Παραγωγής Πολυμέσων

Πρόκειται για εξειδικευμένο εξοπλισμό που περιλαμβάνει ένα πλήρες φωτογραφικό στούντιο, διάφορα προβολικά συστήματα 2 και 3 διαστάσεων, συστήματα επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, υψηλών προδιαγραφών και παραγωγικότητας συστήματα ψηφιοποίησης (σαρωτές εγγράφων, βιβλίων, αφισών, φιλμ, μικρο-φιλμ, κοκ), καθώς και συστήματα τρισδιάστατης ψηφιοποίησης, τρισδιάστατης και πολυφασματικής φωτογράφησης, κοκ. Το Τμήμα Πολυμέσων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου έχει μεγάλη εμπειρία σε έργα Ε&Α με κύριο αντικείμενο σε πρωτοποριακές ΤΠΕ και ειδικότερα πολυμεσικά συστήματα πληροφοριών για πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές. Η έρευνα στο Τμήμα Πολυμέσων εστιάζεται σε τομείς όπως η ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων τρισδιάστατων αναπαραστάσεων πραγματικών και εικονικών κόσμων, τρισδιάστατων αναπαραστάσεων πολυδιάστατων δεδομένων, οργάνωσης πολυμεσικών συλλογών σύμφωνα με ανάλυση βάσει περιεχομένου, αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής, έξυπνων περιβαλλόντων αλληλεπίδρασης και διάχυτης ευφυίας.