Ρομποτικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης (ΡΑΑ)

Η Μονάδα Ρομποτικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης (Μονάδα ΡΑΑ) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»  ιδρύθηκε το 2009. Είναι μια ερευνητική μονάδα με οριζόντια και πολύπλευρη δράση για επεξεργασία και μοντελοποίηση πληροφορίας. Οι στόχοι της είναι να προωθήσει και να διατηρήσει βασική έρευνα σε θεωρητικά και εφαρμοσμένα προβλήματα των οποίων η θεμελίωση έγκειται στην τομή διαφόρων πεδίων της τεχνολογίας και των εφαρμοσμένων επιστημών όπως ρομποτική, πληροφορική, επικοινωνίες και γνωσιακά συστήματα.

Έμφαση δίνεται σε θεωρητικά και αλγοριθμικά προβλήματα, καθώς και σε καινοτομικές διεπιστημονικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών ρομποτικής αντίληψης, ρομποτικής αλληλεπίδρασης, επεξεργασίας σήματος, υπολογιστικής όρασης, επικοινωνίας λόγου, μηχανικής μάθησης, στατιστικής επεξεργασίας και μοντελοποίησης, και γνωσιακής μοντελοποίησης πληροφοριών από ανθρώπους και υπολογιστές.

Περιοχές Ερευνητικών Δραστηριοτήτων

 • Ρομποτική Αντίληψη
 • Ρομποτική Αλληλεπίδραση
 • Ακουστο-Οπτική Αντίληψη
 • Οραση Υπολογιστών και Επεξεργασία Εικόνας
 • Πολυκαναλική και Πολυτροπική Επεξεργασία Λόγου και Γλώσσας
 • Επεξεργασία Ηχου (π.χ. υπολογιστική επεξεργασία μουσικής)
 • Επεξεργασία ακουστο-οπτικής πληροφορίας καθώς επίσης ενσωμάτωση και σύμμειξη άλλων πολυμεσικών ροών που παράγονται και χρειάζονται στην πολυτροπική (π.χ. με ήχο, βίντεο, κείμενο, γραφικά, αφή) επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής.
 • Μηχανική Μάθηση και Αναγνώριση Προτύπων
 • Επεξεργασία και Μοντελοποίηση Βιοϊατρικών σημάτων
 • Επεξεργασία πληροφορίας σε προβλήματα πολιτιστικής κληρονομιάς και ψηφιακών τεχνών
 • Μη-γραμμικά Συστήματα: Μορφολογία, Φράκταλς, Χάος, Αυτόματα
 • Στατιστικά Συστήματα και Γραφικά Μοντέλα για Ανίχνευση, Εκτίμηση, και Απόφαση
 • Γνωσιακά Συστήματα για Αντίληψη, Δράση, Μάθηση. Μοντελοποίηση Επεξεργασίας Πολυτροπικής Πληροφορίας στον Εγκέφαλο

Ερευνητικά Έργα

 • BabyRobot | Child-Robot Communication and Collaboration: Edutainment, Behavioural Modelling and Cognitive Development in Typically Developing and Autistic Spectrum Children
 • iMuSciCA | Interactive Music Science Collaborative Activities
 • DIRHA | Distant-speech Interaction for Robust Home Applications
 • SpeDial | Spoken Dialogue Analytics

Προσωπικό

 • Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ και Έμπειροι Ερευνητές από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα στην Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική
 • Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
 • Ερευνητικοί βοηθοί, Μεταπτυχιακοί φοιτητές
 • Τεχνική Υποστήριξη

Συνεργαζόμενες Ομάδες

Η Μονάδα ΡΑΑ του Ε.Κ. «Αθηνά» συνεργάζεται στενά με ομάδες από τους ακόλουθους φορείς:

 • Εργ. Ορασης Υπολογιστών, Επικοινωνίας Λόγου, και Επεξεργασίας Σημάτων και Εργαστήριο Ρομποτικής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
 • Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Ε.Κ."Αθηνά".
 • Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας, Βόλος.
 • Τμήμα Ηλεκτρον. Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά.
 • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ.
 • Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε.), ΕΚΠΑ.

Πληροφορίες: contact.rpi@athena-innovation.gr