Προσκλήσεις για συνεργάτες

«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω05Π469ΗΞΩ-Ξ6Φ ΚΩΔ.: GD.230.DR-0619
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
26-06-2019
Λήξη:
10-07-2019
«GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» Υποτροφία
ΑΔΑ.: ΨΥΛΑ469ΗΞΩ-64Η ΚΩΔ.: ILSP.228.ΥΠ.GRE-0619
ΙΕΛ
Δημ:
14-06-2019
Λήξη:
28-06-2019
«GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» της Πράξης «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΦΕ5469ΗΞΩ-3ΔΩ ΚΩΔ.: ILSP.228.GRE.ΧΑN-0619
ΙΕΛ
Δημ:
14-06-2019
Λήξη:
28-06-2019
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΓΛ1469ΗΞΩ-ΛΕ8 ΚΩΔ.: ILSP.227.APOL.3105
ΙΕΛ
Δημ:
04-06-2019
Λήξη:
18-06-2019
«Προς- Έλευσις Personalised Routes in Eleusis» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΑ1Β469ΗΞΩ-8ΗΒ ΚΩΔ.: ILSP.226.PROS.ΧΑΝ.0519
ΙΕΛ
Δημ:
03-06-2019
Λήξη:
14-06-2019
«AdVENt – Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΒΩΣ469ΗΞΩ-56Ε ΚΩΔ.: ILSP.222.ADV.ΧΑΝ.0419
ΙΕΛ
Δημ:
15-05-2019
Λήξη:
30-05-2019
NLP THEATRE - Καινοτόμες Εφαρμογές Συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικού Λόγου και Ψηφιακών Μέσων στο Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: ΨΧΧΜ469ΗΞΩ-ΨΛ6 ΚΩΔ.: ILSP.222.NLP-2419
ΙΕΛ
Δημ:
07-05-2019
Λήξη:
22-05-2019
«STR-ESFRI - Support to Reinforce the European Strategy Forum for Research Infrastructures» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΖΖ7469ΗΞΩ-ΒΓΧ ΚΩΔ.: GD.220.STRe2-0319
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
22-04-2019
Λήξη:
27-05-2019
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
15-04-2019
Λήξη:
08-05-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΓ1Ω469ΗΞΩ-0ΓΔ ΚΩΔ.: ILSP.221.DRASI-0419
ΙΕΛ
Δημ:
12-04-2019
Λήξη:
16-06-2019
«AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΨΖΚ469ΗΞΩ-0ΥΟ ΚΩΔ.: ILSP.220.ATT-ΧΑΝ.0319
ΙΕΛ
Δημ:
29-03-2019
Λήξη:
10-05-2019
«GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» Υποτροφία
ΑΔΑ.: 96ΧΥ469ΗΞΩ-Ν7Ι ΚΩΔ.: ILSP.219.ΥΠ.GRE-0319
ΙΕΛ
Δημ:
26-03-2019
Λήξη:
10-04-2019
«SSHOC & Social Sciences & Humanities Open Cloud» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω5Ω5469ΗΞΩ-1ΗΙ ΚΩΔ.: ILSP.219.SSHOC-0319
ΙΕΛ
Δημ:
20-03-2019
Λήξη:
04-04-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 99ΖΘ469ΗΞΩ-ΛΙ0 ΚΩΔ.: ILSP.218.DR-0219
ΙΕΛ
Δημ:
22-02-2019
Λήξη:
11-03-2019
«AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΚΔ0469ΗΞΩ-ΥΡΓ ΚΩΔ.: ILSP.218.ATT-ΧΑΝ.0219
ΙΕΛ
Δημ:
21-02-2019
Λήξη:
11-03-2019
«μDoc.tS – Πλατφόρμα Μεταγραφής Ιστορικών Χειρογράφων» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΝΦΨ469ΗΞΩ-4ΑΔ ΚΩΔ.: ILSP.216.μDOC-ΧΑΝ.0119
ΙΕΛ
Δημ:
21-02-2019
Λήξη:
11-03-2019
«ΑΘΗΝΑ-Ξ: Δράσεις του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Ξάνθη» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7ΧΠ0469ΗΞΩ-Ξ4Θ ΚΩΔ.: ILSP.218.APOL-ΧΑΝ.0219
ΙΕΛ
Δημ:
21-02-2019
Λήξη:
11-03-2019
ΙΕΛ
Δημ:
15-02-2019
Λήξη:
14-03-2019

Pages