ΔΜ 2013

Υλοποίηση Προτύπων εφαρμογών και παροχή τεχνογνωσίας για την υλοποίηση δράσεων διαφάνειας και συμμετοχής
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη