Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής πρότυπου περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας για την υποστήριξη φορέων στον χρηματοοικονομικό τομέα
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη