Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής πρότυπου περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας για την υποστήριξη φορέων στον χρηματοοικονομικό τομέα
Status
Ολοκληρωμένο
Start Date
End Date