ΛΕΞΙΣ

Λέξις
Το έργο ΛΕΞΙΣ είχε ως στόχο την κατάρτιση ειδικών και γενικών γλωσσικών πόρων για την Ελληνική γλώσσα, καθώς και την υλοποίηση ειδικών περιβαλλόντων για τη διαχείρισή τους. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού αναπτύχθηκαν:
Ελληνικό Υπολογιστικό Λεξικό βασισμένο σε Σώματα Κειμένων, με τρία επίπεδα ανάλυσης και περιγραφής, που καλύπτει 60.000 εγγραφές στο επίπεδο της μορφολογίας, 30.000 στο επίπεδο της σύνταξης και 15.000 στο επίπεδο της σημασιολογίας. Πρέπει να τονιστεί ότι ως βάση για την κατάρτιση του λεξικού ΛΕΞΙΣ χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό λεξικό Parole Simple, που είχε αναπτυχθεί στο πλαίσιο των αντιστοίχων προγραμμάτων.
  • Δίγλωσσα Ελληνο-Αγγλικά λεξικά Περιβαλλοντικής ορολογίας (Οικολογία, Πυρηνική Χημεία, Περιβαλλοντική Χημεία, Φυσική της Ατμόσφαιρας, Κλιματολογία, Μετεωρολογία) και συλλογή σχετικών επιστημονικών κειμένων. Για τη διαχείριση των ορολογικών δεδομένων (όρων και ειδικών κειμένων) αναπτύχθηκε από το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" ειδικό περιβάλλον, που επιτρέπει τη θέαση, την κωδικοποίηση, καθώς και την αναζήτηση των όρων στα λεξικά και στα κείμενα.
  • Εργονομικό Περιβάλλον Εργασίας για τη διαχείριση των λεξικών και των κειμενικών δεδομένων. Μέσω του περιβάλλοντος αυτού ο λεξικογράφος μπορεί να κωδικοποιεί ένα λήμμα με όλες τις προβλεπόμενες πληροφορίες και στα τρία επίπεδα ανάλυσης: μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία. Για την ασφάλεια των δεδομένων και τον αποτελεσματικότερο καταμερισμό του λεξικογραφικού έργου έχουν προβλεφθεί διαφορετικά δικαιώματα χρηστών ανά επίπεδο κωδικοποίησης.
  • Δύο μελέτες σχετικά με τη βελτίωση της διαδικασίας εισαγωγής πληροφορίας στον Η/Υ (μελέτη για ανάπτυξη ελληνικού πληκτρολογίου βελτιωμένου ως προς την εργονομία και μελέτη δυνατοτήτων ανάπτυξης στενοτυπικού πληκτρολογίου).
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη