LLM

Αναμνήσεις που Διαρκούν
Στόχος του έργου LLM: Long Lasting Memories (Αναμνήσεις που Διαρκούν, ICT PSP/2008/1) είναι η ανάπτυξη και δοκιμαστική εφαρμογή μιας ενοποιημένης τεχνολογικής πλατφόρμας, που θα συνδυάζει τις πιο σύγχρονες νοητικές ασκήσεις με σωματική δραστηριότητα, μέσα σε ένα προηγμένο περιβάλλον υποβοηθούμενης διαβίωσης. Ο συνδυασμός νοητικής άσκησης με σωματική δραστηριότητα θα παρέχει αποτελεσματική προστασία ενάντια στη νοητική έκπτωση της μεγάλης ηλικίας, βελτιώνοντας έτσι ενεργά την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Οι υπηρεσίες του LLM θα μπορούν να εγκατασταθούν σε ιδιωτικές κατοικίες, κέντρα ημερήσιας φροντίδας, ή τυπικές ιατρικές δομές, επιτρέποντας τη φυσική και νοητική άσκηση κάτω από εξατομικευμένη επιτήρηση, χωρίς ατυχήματα.
Η υπηρεσία LLM:
Η πλατφόρμα του LLM αποτελείται από 3 διασυνδεδεμένες μονάδες:
  • τη Μονάδα Αυτόνομης Διαβίωσης (Independent Living Component - ILC), η οποία βασίζεται στο σύστημα eHome, το οποίο απαρτίζεται από ένα δίκτυο κατανεμημένων ασύρματων αισθητήρων συνδεδεμένων με ένα κεντρικό σύστημα (την κεντρική μονάδα του eHome). Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν ευφυή μάθηση κανονικών και ασυνήθιστων προτύπων συμπεριφοράς (επικίνδυνες καταστάσεις ή ενδείξεις επικείμενων προβλημάτων υγείας ή κοινωνικών προβλημάτων), ενεργοποίηση συναγερμών κλπ.
  • τη Μονάδα Νοητικής Άσκησης (Cognitive Training Component - CTC), που είναι σχεδιασμένη για την παροχή εξάσκησης μέσω εξειδικευμένου λογισμικού
  • τη Μονάδα Σωματικής Άσκησης (Physical Training Component - PTC), η οποία περιλαμβάνει συνηθισμένα μηχανήματα γυμναστικής, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των ηλικιωμένων.
Δραστηριότητες του έργου:
Το πρόγραμμα LLM θα υλοποιηθεί από τον Ιούνιο του 2009 έως το Φεβρουάριο του 2011. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι υπηρεσίες του LLM θα δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να αποκτήσουμε μια σαφή εικόνα των απαιτήσεων και να επιβεβαιώσουμε τη λειτουργικότητα των λύσεων.
 
Πιλοτικές δοκιμές:
Θα πραγματοποιηθούν 4 διαδοχικοί γύροι πιλοτικών μετρήσεων σε 5 κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Γαλλία, Ελλάδα, Κύπρος και Ισπανία) για χρονική περίοδο 15 μηνών, με στόχο ευρεία απήχηση σε όλη την ΕΕ.
Οι μετρήσεις θα διεξαχθούν σε ηλικιωμένους εθελοντές, οι οποίοι θα παρακολουθούνται στενά σε όλη τη διάρκεια των πιλοτικών ερευνών, έτσι ώστε να λάβουμε υψηλής ποιότητας δεδομένα που θα δίνουν μια ποσοτική εκτίμηση των αποτελεσμάτων του LLM. Επιπλέον, θα καταγραφούν οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων, με στόχο τη βελτίωση της υπηρεσίας. Οι μετρήσεις θα διεξάγονται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς για την προστασία των συμμετεχόντων. Όλα τα πρωτόκολλα των κλινικών δοκιμασιών θα ακολουθούν τις ενδεδειγμένες πρακτικές σε θέματα δεοντολογίας και θα συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή και τις επιμέρους εθνικές νομοθεσίες.
 
Workshop:
Το πρώτο Workshop του LLM θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 20–21 Μαΐου του 2010. Κατά τη διάρκεια του Workshop, θα παρουσιάσουμε λεπτομερώς την ενοποιημένη υπηρεσία του LLM και τις επιμέρους μονάδες που την απαρτίζουν σε ένα ευρύ κοινό που θα περιλαμβάνει επαγγελματίες υγείας, ερευνητές, επενδυτές, κυβερνητικούς παράγοντες, ασφαλιστικές εταιρείες, πάροχους υπηρεσιών βιομηχανίας και τεχνολογίας, κλπ. Αυτή η ποικιλία στο ακροατήριο θα μας επιτρέψει να ανοίξουμε πολλά ζητήματα αναφορικά με την υπηρεσία LLM, από την επιστημονική της επικύρωση μέχρι τη διάθεση της στην αγορά. Επιπλέον, θα συζητήσουμε διεξοδικά και θα δεχτούμε σχόλια και παρατηρήσεις από ενδιαφερόμενους φορείς σε ζητήματα που αφορούν την αποτελεσματική χρήση της υπηρεσίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα και τις επερχόμενες πιλοτικές μελέτες.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Κωνσταντίνα Οικονόμου