Αποτελέσματα προσκλήσεων

«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό»
ΑΔΑ.: Ω4Χ8469ΗΞΩ-ΡΗ4 ΚΩΔ.: ILSP.232.DRA.ΧΑΝ.0719
Δημ:
03-09-2019
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό»
ΑΔΑ.: 6ΘΝΝ469ΗΞΩ-Λ1Κ ΚΩΔ.: ILSP.232.DRA.ΧΑΝ.YPO.0719
ΙΕΛ
Δημ:
03-09-2019
«μDoc.tS – Πλατφόρμα Μεταγραφής Ιστορικών Χειρογράφων»
ΑΔΑ.: Ψ878469ΗΞΩ-2ΘΨ ΚΩΔ.: ILSP.232.μDOC-ΧΑΝ.0719
ΙΕΛ
Δημ:
03-09-2019
«AdVENt – Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς»
ΑΔΑ.: ΩΙΓΝ469ΗΞΩ-Ν6Ι ΚΩΔ.: ILSP.233.ADV.ΧΑΝ.0719
ΙΕΛ
Δημ:
03-09-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης»
ΑΔΑ.: ΩΩΟΤ469ΗΞΩ-ΤΣΑ ΚΩΔ.: ILSP.231.DRe-0719
ΙΕΛ
Δημ:
01-08-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης»
ΑΔΑ.: Ψ6ΓΥ469ΗΞΩ-Τ15 ΚΩΔ.: ILSP.218.DRe-0519
ΙΕΛ
Δημ:
08-07-2019
ΙΕΛ
Δημ:
05-07-2019
«AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 66ΒΞ469ΗΞΩ-00Φ ΚΩΔ.: ILSP.219.ΥΠ.GRE-0319
ΙΕΛ
Δημ:
28-06-2019
«AdVENt – Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΞΤΡ469ΗΞΩ-3ΟΓ ΚΩΔ.: ILSP.222.ADV.ΧΑΝ.0419
ΙΕΛ
Δημ:
28-06-2019
«GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΘ6Ω469ΗΞΩ-ΝΗ3 ΚΩΔ.: ILSP.219.ΥΠ.GRE-0319
ΙΕΛ
Δημ:
04-06-2019
ΦΑΡΜΑΠΛΗ
Δημ:
24-04-2019
ΙΕΛ
Δημ:
24-04-2019
«AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).»
ΙΕΛ
Δημ:
11-04-2019
ΙΕΛ
Δημ:
04-04-2019
«μDoc.tS – Πλατφόρμα Μεταγραφής Ιστορικών Χειρογράφων» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΨΩ7469ΗΞΩ-ΨΜ7 ΚΩΔ.: ILSP.216.μDOC-ΧΑΝ.0119
ΙΕΛ
Δημ:
29-03-2019
«AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΨΜΖ469ΗΞΩ-5ΨΒ ΚΩΔ.: ILSP.218.ATT-ΧΑΝ.0219
ΙΕΛ
Δημ:
29-03-2019

Pages