Σύσταση και λειτουργία Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΣΙ) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Ε. Κ. "Αθηνά"

03-10-2016
ΙΕΛ

Αθήνα, 3/10/2016

 

Θέμα: 

Σύσταση και λειτουργία Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΣΙ) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Ε. Κ. "Αθηνά"

Πίνακας
αποδεκτών:

Τακτικό ερευνητικό προσωπικό ΙΕΛ/Ε.Κ."Αθηνά"

Συνεργαζόμενοι Καθηγητές ΙΕΛ/Ε.Κ."Αθηνά" που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις

 

ΈΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

 

  • Το νόμο Ν. 4310/2014, άρθρο 17, "Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου − Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτων", όπως τροποποιήθηκε από το νόμο Ν. 4386/2016, άρθρο 15, και ισχύει
  • Τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ."Αθηνά" όπου εξειδικεύτηκαν οι διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας των ΕΣΙ του Κέντρου και προσδιορίστηκε η διαδικασία διεξαγωγής της εκλογής των μελών τους.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:

Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές και συνεργαζόμενοι καθηγητές του ΙΕΛ/Ε.Κ."Αθηνά" να υποβάλουν υποψηφιότητες: (α) για την Εφορευτική Επιτροπή (ΕΕ) και (β) για τις θέσεις των μελών του ΕΣΙ.

Τα μέλη της ΕΕ δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για μέλη του ΕΣΙ. Η ΕΕ θα λειτουργήσει στην Αθήνα, όπου βρίσκεται και η καταστατική έδρα του Ινστιτούτου.

Ως προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την εφορευτική επιτροπή και για τις θέσεις των μελών του ΕΣΙ ορίζεται η Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 στις 12:00 το μεσημέρι. Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν είτε (α) μέσω εγγράφου πρωτοκολλημένου στη Γραμματεία του Ινστιτούτου, ή (β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση director@ilsp.gr.

Ακολούθως, την ίδια ημέρα στις 14:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Zampolli στο κεντρικό κτήριο του Ε.Κ."Αθηνά" δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της ΕΕ (τριών μελών κι ενός αναπληρωματικού) μεταξύ όσων έχουν θέσει υποψηφιότητα.

Στη περίπτωση κατά την οποία ο αναγκαίος αριθμός υποψηφιοτήτων για τη σύσταση της ΕΕ υπολείπεται των απαιτούμενων, η ΕΕ θα συμπληρωθεί με απόφαση Διευθυντή με στέλεχος του Ε.Κ."Αθηνά" ή συνεργαζόμενο καθηγητή ΑΕΙ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΕΕ θα παραλάβει τον κατάλογο του Εκλογικού Σώματος και τον κατάλογο των υποψήφιων μελών του ΕΣΙ, και θα αναλάβει την διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής των μελών του ΕΣΙ.

 

Με τιμή,

 

-Σπύρος Ράπτης
Αναπληρωτής Διευθυντής ΙΕΛ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Τα ΕΣΙ των Ινστιτούτων του ΕΚ «Αθηνά» αποτελούνται από πέντε (5) μέλη. Τουλάχιστον τρία (3) μέλη είναι ερευνητές ή ΕΛΕ του Ινστιτούτου βαθμίδας Α΄ ή Β΄ και αποτελούν την πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρο 15 του ν. 4386. Έως δύο (2) μέλη μπορεί να είναι οι συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας. Ως συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ νοούνται όσοι έχουν υπάρξει επιστημονικοί υπεύθυνοι ή αναπληρωτές επιστημονικοί υπεύθυνοι ή έχουν συμβληθεί με συμβάσεις συνεργασίας σε έργα του Ινστιτούτου για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών αθροιστικά και για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες κατά την τελευταία τριετία. Τα μέλη του ΕΣΙ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών, των ΕΛΕ και των ως άνω συνεργαζόμενων καθηγητών ΑΕΙ. Τα μέλη του ΕΣΙ συνέρχονται σε σώμα και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία μεταξύ τους τον Πρόεδρο του ΕΣΙ. Στο ΕΣΙ συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος του επιστημονικού, τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού του Ινστιτούτου. Η θητεία των μελών του ΕΣΙ είναι διετής.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΣΙ. Το ΕΣΙ ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες προβλέπονται από τον παρόντα νόμο:

α. Επικουρεί τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

β. Παρακολουθεί το ερευνητικό, τεχνολογικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του ινστιτούτου και υποβάλλει τη σχετική γνώμη και κριτική του στον Διευθυντή του Ινστιτούτου και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου.

γ. Συμβάλλει στη διαμόρφωση της στρατηγικής, του οργανογράμματος και της πολιτικής του ανθρώπινου δυναμικού.

δ. Υποστηρίζει τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων σε ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου.

ε. Υποστηρίζει τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στην αποτίμηση του ερευνητικού έργου του ινστιτούτου σε σχέση με την ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο δράσης , καθώς και στη διαμόρφωση σχετικής έκθεσης προς την ΓΓΕΤ, όποτε αυτή ζητείται.

στ. Ορίζει τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές επιτροπές για την πλήρωση θέσεων ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων.

ζ. Χορηγεί σύμφωνη γνώμη για την προκήρυξη θέσεων ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων.