Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 2 μελών της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του ΕΛΙΔΕΚ

12-07-2017
ΕΚ "Αθηνά"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)

Το «Αθηνά» Ερευνητικό Κέντρο στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης προκειμένου να επιλέξει ένα μέλος (1) με τον αναπληρωτή του (1) για την συγκρότηση της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερομένους διακεκριμένους επιστήμονες της ημεδαπής ή της διασποράς να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι μέλη από τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 όπως ισχύει, που συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε τέσσερα (4) τουλάχιστον ερευνητικά προγράμματα στις δράσεις του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 «Θαλής», «Αριστεία I», «Αριστεία II», στις εθνικές δράσεις του ERC Grant Schemes ή σε πρόγραμμα του «Horizon 2020», σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 4429/2016 (Α’ 199). 

Η ιδιότητα του μέλους της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛΙΔΕΚ είναι ασυμβίβαστη:

Με την ιδιότητα του Πρύτανη, του Αναπληρωτή Πρύτανη, του Κοσμήτορα, του μέλους Συγκλήτου ή της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος ΑΕΙ,
Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ερευνητικού φορέα ή ινστιτούτου του άρθρου 13α του ν.4310/2014 όπως ισχύει.
Η συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης ΕΛΙΔΕΚ θα γίνει με απόφαση του αρμοδίου για ζητήματα Έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η θητεία των μελών της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης θα λήξει την 30.06.2018.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν:

Αίτηση προς το Ε.Κ. «Αθηνά» με τα πλήρη στοιχεία τους, 
Βιογραφικό σημείωμα
Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 5η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στην διεύθυνση:

Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της

Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι

Υπόψη: κας Σταυρίνας Μαλτεζάκη

ή ηλεκτρονικά director@athena-innovation.gr

Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Τα μέλη, τακτικό και αναπληρωματικό, θα επιλεγούν μετά από αξιολόγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ. «Αθηνά» με αιτιολογημένη απόφασή του σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.4429/2016, η οποία θα κοινοποιηθεί στον αρμόδιο για ζητήματα Έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Για το ΕΚ «Αθηνά»

Καθ. Ιωάννης Ιωαννίδης

Πρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής