Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το Υποέργο 1 της πράξης της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο: «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων

 

Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Αθήνα, 17.11.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το Υποέργο 1 της πράξης της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο: «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006"» και ακρώνυμο «CLARIN-EL» (ΟΠΣ: 441451 )

με Κωδ. Αριθμ.: [ILSP.PD21.CLARINEL.153.1015] και ΑΔΑ : 7Δ6Σ469ΗΞΩ-ΗΚΩ

 

Tο ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» έχοντας υπόψη :

 • το Νόμο 2286/95 (ΦΕΚ 19Α) (Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων), όπως ισχύει

 • το Νόμο 2362/95 (ΦΕΚ 247Α), άρθρα 82-83 (Δημόσιο λογιστικό – Έλεγχος δαπανών) όπως ισχύει

 • το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150Α) (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου), εφαρμοζόμενο αναλογικά και όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά σε άρθρα του.

 • Τον Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α'258) « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει

 • το Π.Δ. 145/03 (ΦΕΚ Α’121) «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)», όπως ισχύει

 • Την απόφαση 153 της 15-10-2015 του Δ.Σ. του ΕΚ «Αθηνά».

Προτίθεται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της χρηματοδοτούμενης Πράξης «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006" (ΟΠΣ 441451) η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) να προβεί στην προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού μέσω της διαδικασίας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τον ΕΚΛ του Κέντρου (Άρθρο 75,), όπως ισχύει. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού παρατίθενται στο Παράρτημα Α

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:

 • είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή

 • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή

 • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ – ή

 • είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ ήέχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη ΣΔΣ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και πληρούν τις κάτωθι προυποθέσεις .

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει τα νομιμοποιητικά του έγγραφα (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και υπεύθυνη δήλωση ότι :

 1. Δεν τελεί υπό πτώχευση, (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία).

 2. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

 3. Είναι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους).

 4. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.3614/2007.

 5. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

 6. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της Προσφοράς τους ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο:

 • i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 • Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Β:

 1. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

 2. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Γ:

 1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.

 1. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού.

Ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι τα τελευταία τρία έτη έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την μεταπώληση αντίστοιχου εξοπλισμού. Σε περίπτωση που δε δραστηριοποιούνται τρία έτη, η άνω υποχρέωση ισχύει για όσα έτη δραστηριοποιούνται. Για την απόδειξη της άνω απαίτησης οφείλουν να προσκομίσουν, εταιρική παρουσίαση με αντίστοιχες παραδόσεις και πρωτόκολλα παραλαβής ή υπεύθυνη δήλωση περί της προσήκουσας εκτέλεσης της παράδοσης.

 2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν την υπεύθυνη δήλωση περί της χώρας καταγωγής του προς προμήθεια εξοπλισμού του άρθρου 18 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007.

 3. Ο υπολογιστικός εξοπλισμός (servers, σταθμοί εργασίας), πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 3 τουλάχιστον ετών με αποκατάσταση της βλάβης την επόμενη εργάσιμη ημέρα ΟΝ SITE.

 4. Το σύνολο του εξοπλισμού θα συνοδεύεται από το απαραίτητο S/W και φυλλάδια και θα παραδοθεί στο «ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά».

 5. Σε κάθε κατηγορία εξοπλισμού θα αναγράφεται αναλυτικά το κόστος και οι κωδικοί της κατασκευάστριας εταιρείας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται μέχρι το ποσό οκτών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (8.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Παράδεισος-Μαρούσι, Ημιόροφος, Υπόψη κας Η. Σταμάτη.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ορισθείσα Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού . Η κατακύρωση τελεί υπό την προϋπόθεση κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, ήτοι α) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί μη πτώχευσης ή αίτησης περί υπαγωγής σε πτώχευση, β) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με αναγραφή του ειδικού αντικειμένου, γ) ποινικό μητρώο (σε περίπτωση νομικού προσώπου του νομίμου εκπροσώπου) και δ) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι άμεσα παραδοτέος και η παράδοση θα γίνει από τον Ανάδοχο στον χώρο των γραφείων του ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο 10 μέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της προμήθειας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12.00.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Το κείμενο της προκήρυξης είναι δημοσιευμένο στο δικτυακό τόπο: http://www.ilsp.gr/el/news/announcements

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές
 1. Τέσσερα (4) laptops με τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά:
 • Intel® Core™ i5 (5th gen) ή καλύτερη
 • Οθόνη ανάλυσης 1366 x 768 (ή καλύτερη) Διαγωνίου <14“
 • Βάρος <1,85 Kgr
 • Μνήμη RAM >=4GB
 • >=500GB HDD
 • VGA + HDMI output (με ή χωρίς τη χρήση του αντίστοιχου adaptor)
 • Wifi + Wired Ethernet (με ή χωρίς τη χρήση του αντίστοιχου adaptor)
 • Τσάντα μεταφοράς
 • Windows 7/8 Professional ENG 64 bit
 • >=3 χρόνια εγγύηση on site

 

 1. Δύο (2) desktop με τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά:
  • CPU Intel® Core™ i7 (4th gen) ή καλύτερη
  • Μνήμη RAM >=8GB
  • DVD-RW Dual Layer (+/-)
  • HDD >=500GB (7200rpm)
  • Οθόνη >=23’’ με ανάλυση >=1920 Χ 1080, δυνατότητα pivot, LED IPS panel DVI ,DP, καλώδια σύνδεσης, ρυθμιζόμενη βάση
  • Windows 7/8 Professional ENG 64 bit
  • 5 χρόνια εγγύηση on site
 2. Πέντε (5) εξωτερικούς δίσκους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά¨
  • Συνδεσιμότητα USB3
  • Μέγεθος 2,5’’
  • χωρητικότητα 2ΤΒ ή μεγαλύτερη
  • 3 χρόνια εγγύηση
 3. Τρείς (3) HD web cameras με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά¨
  • Συνδεσιμότητα USB
  • ανάλυση >=1280 Χ 720
  • ενσωματωμένο μικρόφωνο
  • συμβατή με Skype
 4. Ένα (1) ασπρόμαυρο laser εκτυπωτή με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά¨
  • Συνδεσιμότητα USB + Ethernet
  • Τεχνολογίας laser
  • Ενσωματωμένο Duplex
  • Ανάλυση 1200 dpi
  • Ταχύτητα 38 ppm
  • 3 χρόνια εγγύηση on site
 5. Ένα (1) projector με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά¨
  • Φωτεινότητα >=3000 lumens
  • Ανάλυση >=1200Χ800
  • Εισόδους HDMI + VGA
  • Δυνατότητα παρουσίασης από USB χωρίς υπολογιστή
  • Δυνατότητα παρουσίασης από WIFI /Smartphone
  • Βάρος <1,8 kgr

 

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
17-11-2017
Λήξη:
27-11-2017
Κωδικός:
ILSP.PD21.CLARINEL.153.1015