Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τα Υποέργα 1 και 2 της πράξης της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο: «Αλυσίδες Αξίας Δεδομένων σε Βιομηχανικά και Αστικά Περιβάλλοντα»
Kωδικός: [GD.PD04.SIE.159.0416]
ΑΔΑ: [ΩΥΒΓ469ΗΞΩ-8Υ1]

 
[Κατεβάστε το πλήρες αρχείο της πρόσκλησης]

 
Tο Ε.Κ. «Αθηνά» έχοντας υπόψη :
το Νόμο 2286/95 (ΦΕΚ 19Α) (Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων), όπως ισχύει
το Νόμο 2362/95 (ΦΕΚ 247Α), άρθρα 82-83 (Δημόσιο λογιστικό – Έλεγχος δαπανών) όπως ισχύει
το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150Α) (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου), εφαρμοζόμενο αναλογικά και όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά σε άρθρα του.
Τον Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α'258) « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83) «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» και ισχύει.
το Π.Δ. 145/03 (ΦΕΚ Α’121) «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)», όπως ισχύει
Την με αριθμό ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27.8.2012. (ΦΕΚ Α΄ 164/27.08.2012) με αντικείμενο Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας «SIEMENS», σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που παρείχε στον Υπουργό Οικονομικών η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 324, του ν. 4072/2012.
Την από 23/4/2015 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΕΚ «Αθηνά» και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα «Χρηματοδότησης Ερευνητικών Δραστηριοτήτων».
Την απόφαση της 146ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του ΕΚ «Αθηνά» (30.4.2015) αναφορικά με την υλοποίηση των Υποέργων 1 και 2 της Πράξης με τίτλο «Αλυσίδες Αξίας Δεδομένων σε Βιομηχανικά και Αστικά Περιβάλλοντα»
Την απόφαση της 159ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του ΕΚ «Αθηνά» (27.4.2016)
Προτίθεται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 – [CitySense]και Υποέργου 2 – [Palmis] της χρηματοδοτούμενης Πράξης «Αλυσίδες Αξίας Δεδομένων σε Βιομηχανικά και Αστικά Περιβάλλοντα» να προβεί στην προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τον ΕΚΛ του Κέντρου (Άρθρο 75), όπως ισχύει και την κείμενη νομοθεσία. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού παρατίθενται στα επισυναπτόμενα Παραρτήματα (A, B, Γ, Δ & Ε).

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:
είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή
είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ – ή
είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ ήέχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη ΣΔΣ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και πληρούν τις κάτωθι προυποθέσεις.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει σφραγισμένο φάκελο προσφοράς όπου θα εμπεριέχεται ένας φάκελος δικαιολογητικών, ένας φάκελος τεχνικής Προσφοράς και ένας φάκελος οικονομικής Προσφοράς. Εντός του φακέλου δικαιολογητικών θα εμπεριέχονται τα κάτωθι : τα νομιμοποιητικά του έγγραφα (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς :
Δεν τελεί υπό πτώχευση, (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία).
Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
Είναι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους).
Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.3614/2007.
Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της Προσφοράς τους ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο:
Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.
Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού.
Ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι τα τελευταία τρία έτη έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την μεταπώληση αντίστοιχου εξοπλισμού. Σε περίπτωση που δε δραστηριοποιούνται τρία έτη, η άνω υποχρέωση ισχύει για όσα έτη δραστηριοποιούνται. Για την απόδειξη της άνω απαίτησης οφείλουν να προσκομίσουν, εταιρική παρουσίαση με λεπτομερή αναφορά σε αντίστοιχες παραδόσεις και πρωτόκολλα παραλαβής ή υπεύθυνη δήλωση περί της προσήκουσας εκτέλεσης της παράδοσης εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν την υπεύθυνη δήλωση περί της χώρας καταγωγής του προς προμήθεια εξοπλισμού του άρθρου 18 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007 εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής.
Το σύνολο του εξοπλισμού θα συνοδεύεται από το απαραίτητο S/W και φυλλάδια και θα παραδοθεί στο ΕΚ Αθηνά.
Καθώς οι προδιαγραφές αφορούν σε μία ευρεία ποικιλία εξοπλισμού, η οποία προσφέρεται από διαφορετικούς κατασκευαστές και ενδέχεται να μην είναι δυσχερής η διάθεση όλων των απαιτούμενων μερών από έναν μοναδικό προμηθευτή, βάσει των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών, οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να υποβάλουν την προσφορά τους είτε για όλα τα παραρτήματα είτε μόνο για ορισμένα από αυτά (Α, Β, Δ & Ε ) δηλώνοντας ρητά στη συνοδευτική Επιστολή Υποβολής και στο Φάκελο Προσφοράς εάν υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των Παραρτημάτων ή για κάποιο/κάποια εξ αυτών.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι Παράρτημα Α, δέκα τριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ , Παράρτημα Β, δεκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ Παράρτημα Γ, έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, Παράρτημα Δ, χιλίων ευρώ (1.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, και Παράρτημα Ε, δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στο κτήριο του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Παράδεισος-Μαρούσι, Ημιόροφος, Υπόψη κας Η. Σταμάτη.
H Προσφορά θα πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνισμού καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ορισθείσα Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η κατακύρωση τελεί υπό την προϋπόθεση κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, ήτοι α) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί μη πτώχευσης ή αίτησης περί υπαγωγής σε πτώχευση, β) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με αναγραφή του ειδικού αντικειμένου, γ) ποινικό μητρώο (σε περίπτωση νομικού προσώπου του νομίμου εκπροσώπου) και δ) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στον χώρο των γραφείων του Ε.Κ. «Αθηνά» με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο εντός 30 ημερών μετά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της προμήθειας.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 14.00
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Το κείμενο της προκήρυξης είναι δημοσιευμένο στο δικτυακό τόπο: http:/ www.athenarc.gr/

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

 
Δύο (2) servers με τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά:
Δυνατότητα τοποθέτησης σε RACK
Δύο (2) CPU 2 X Intel Xeon E5 6core 1,9GHz ή καλύτερες
Μνήμη RAM >=96GB
DVD-RW Dual Layer (+/-)
2x300GB HDD (sas) 10000rpm σε διάταξη RAID-1
6x2ΤΒ HDD (sas) 7200rpm σε διάταξη RAID-5
Windows Server 2012 (Academic license)
Redundant PSU
Η εγγύηση θα πρέπει να είναι 5 χρόνια on site και να παρέχεται από τον κατασκευαστή (και στους δίσκους)
Λογισμικά
7 Λογισμικά εφαρμογών γραφείου (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, σημειώσεις, αλληλογραφία) όπως το Microsoft Office (Academic license) ή ανάλογο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B – Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Ένα (1) workstation για εγκατάσταση μιας Tesla K40 12GB με τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά:
CPU Intel® Core™ i7 να υποστηρίζει την σειρά Intel Haswell-E και μνήμες DDR4, με συχνότητες 2133MHz,
Υδρόψυξη υψηλής απόδοσης με ζευγάρι ανεμιστήρων 120mm x 120mm συμβατή με τον επεξεργαστή
Μνήμη RAM = 2x16GB DDR4 στα 2133MHZ με Cas Latency <= 14, lifetime εγγύηση
HDD 3.5”, χωρητικότητα 3ΤB, SATA 3, ταχύτητα 7200rpm, buffer memory 64MB, εγγύηση 5 έτη
SSD 2.5'', 480 GB, SATA 3, ταχύτητα ανάγνωσης >= 560 Mb/s, ταχύτητα εγγραφής >= 480 Mb/s, εγγύηση 5 έτη
Μητρική Κάρτα, Socket 2011-3, Chipset X99, ATX, Υποστήριξη Καρτών Γραφικών: 2 x PCI Express x16 slots, running at x16, 2 x PCI Express x16 slots, running at x8, 3 x PCI Express x1 slots, με εσωτερική σύνδεση Μ.2, ενσωματωμένη κάρτα δικτύου και κάρτα ήχου, που να μπορεί να υποστηρίξει μία κάρτα Tesla K40 12GB ταυτόχρονα με την παρακάτω κάρτα γραφικών, εγγύηση 3 έτη
VGA κάρτα γραφικών, Chipset: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, Μνήμη: 2GB, Engine Clock: 1150 MHz/ 1072 MHz, Memory Clock: 5400 MHz, Σύνδεσμοι: 1 x D-Sub, 2 x DVI-D,1 x HDMI, Τοποθέτηση: PCI-Express 3.0 x16, εγγύηση 3 έτη
Τροφοδοτικό, ισχύος 1200 Watt, efficiency 80 plus platinum, Fully Modular, 7 έτη εγγύηση
Κουτί τύπου Midi Tower, συμβατό με τα παραπάνω, με προεγκαταστημένους ανεμιστήρες (2x120 εμπρός ή πάνω, 1x120 πίσω και το παραπάνω σύστημα υδρόψυξης) , με διαθέσιμο μετά την εγκατάσταση των παραπάνω slot PCI Express X 16, στο οποίο να μπορεί να εγκατασταθεί μία κάρτα Tesla K40 12GB. Το ύψος του tower δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 47 cm
Οθόνη 27”, ανάλυση 1920 Χ 1080, LED, DVI/HDMI/VGA, 4ms χρόνος απόκρισης
Σετ πληκτρολόγιο-ποντίκι
Λειτουργικό Windows 10 professional ENG 64 bit
Ένα (1) workstation με τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά:
CPU Intel® Core™ i7, Socket 1151, 4GHz, να υποστηρίζει μνήμες DDR4, με συχνότητες 2133MHz
Μνήμη RAM = 2x16GB DDR4 στα 2133MHZ με Cas Latency <= 14
HDD 3.5”, χωρητικότητα 3ΤB, SATA3, ταχύτητα 7200rpm, buffer memory 64MB
SSD 2.5'', 480 GB, SATA 3, ταχύτητα ανάγνωσης >= 560 Mb/s, ταχύτητα εγγραφής >= 480 Mb/s
Μητρική Κάρτα, Socket LGA1151, Chipset Intel Z170, ATX, Υποστήριξη Καρτών Γραφικών: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode), 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode), 2 x PCIe 3.0/2.0 x1, 2 x PCI, ενσωματωμένη κάρτα γραφικών, δικτύου και κάρτα ήχου
VGA κάρτα γραφικών, Chipset: NVIDIA GeForce GTX960, Μνήμη: 4GB GDDR5, Interface PCI Express x16 3.0.
Τροφοδοτικό, ισχύος 850 Watt, efficiency 80 plus gold, 5 έτη εγγύηση
Κουτί τύπου Midi Tower, συμβατό με τα παραπάνω, εγκαταστημένους 2 ανεμιστήρες (1x120 εμπρός, 1x120 πίσω)
Οθόνη 27”, ανάλυση 1920 Χ 1080, LED, DVI/HDMI/VGA, 4ms χρόνος απόκρισης
Σετ πληκτρολόγιο-ποντίκι
Web camera HD με ενσωματωμένο μικρόφωνο 3 έτη εγγύηση συμβατή με Skype
Λειτουργικό Windows 10 professional ENG 64 bit
 
Δύο (2) workstation με τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά:
CPU Intel® Core™ i7 να υποστηρίζει την σειρά Intel Haswell-E και μνήμες DDR4, με συχνότητες 2133MHz,
Υδρόψυξη υψηλής απόδοσης με ζευγάρι ανεμιστήρων 120mm x 120mm συμβατή με τον επεξεργαστή
Μνήμη RAM = 2x16GB DDR4 στα 2133MHZ με Cas Latency <= 14, lifetime εγγύηση
HDD 3.5”, χωρητικότητα 3ΤB, SATA 3, ταχύτητα 7200rpm, buffer memory 64MB, εγγύηση 5 έτη
SSD 2.5'', 480 GB, SATA 3, ταχύτητα ανάγνωσης >= 560 Mb/s, ταχύτητα εγγραφής >= 480 Mb/s, εγγύηση 5 έτη
Μητρική Κάρτα, Socket 2011-3, Chipset X99, ATX, Υποστήριξη Καρτών Γραφικών: 2 x PCI Express x16 slots, running at x16, 2 x PCI Express x16 slots, running at x8, 3 x PCI Express x1 slots, ενσωματωμένη κάρτα δικτύου και κάρτα ήχου, υποστήριξη SLI, εγγύηση 3 έτη
VGA κάρτα γραφικών, Chipset: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ή καλύτερη, Μνήμη: 2GB, εγγύηση 3 έτη
Τροφοδοτικό, ισχύος 1200 Watt, efficiency 80 plus platinum, Fully Modular, 7 έτη εγγύηση
Κουτί τύπου Midi Tower, συμβατό με τα παραπάνω, με προεγκαταστημένους ανεμιστήρες (2x120 εμπρός ή πάνω, 1x120 πίσω και το παραπάνω σύστημα υδρόψυξης) , με διαθέσιμο μετά την εγκατάσταση των παραπάνω slot PCI Express X 16, στο οποίο να μπορεί να εγκατασταθεί μία δεύτερη κάρτα μήκους 27 cm Dual Slot Το ύψος του tower δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 47 cm (για τοποθέτηση σε Rack)
Σετ πληκτρολόγιο-ποντίκι
Λειτουργικό Windows 10 professional ENG 64 bit
 
Ένα (1) workstation με τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά:
CPU Intel® Core™ i7, Socket 1151, 3,4GHz, να υποστηρίζει μνήμες DDR4, με συχνότητες 2133MHz
Μνήμη RAM =2x16GB DDR4 στα 2133MHZ με Cas Latency <= 14
SSD 2.5'', 500 GB, SATA 3, ταχύτητα ανάγνωσης >= 540 Mb/s, ταχύτητα εγγραφής >= 520 Mb/s
Σετ πληκτρολόγιο-ποντίκι
Τροφοδοτικό, ισχύος 750 Watt, efficiency 80 plus gold, 5 έτη εγγύηση
Μητρική Κάρτα, Socket LGA1151, Chipset Intel Z170, ATX, Υποστήριξη Καρτών Γραφικών: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode), 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode), 2 x PCIe 3.0/2.0 x1, 2 x PCI, ενσωματωμένη κάρτα γραφικών, δικτύου και κάρτα ήχου
VGA κάρτα γραφικών, Chipset: R9 380, Μνήμη: 4GB GDDR5, Μέγιστη Ανάλυση: 4096x2160 pixels, Memory bus: 256 bit
HDD 3.5”, χωρητικότητα 2ΤB, SATA3, ταχύτητα 7200rpm, buffer memory 64MB
Κουτί τύπου Midi Tower, συμβατό με τα παραπάνω, εγκαταστημένους 2 ανεμιστήρες (1x120 εμπρός, 1x120 πίσω)
Οθόνη 24”, ανάλυση 1920 Χ 1080, LED, DVI/HDMI 5ms χρόνος απόκρισης
Web camera 1920x1080 με ενσωματωμένο μικρόφωνο (2 τμχ.)
DVD-R
Σετ ηχείων
Σετ ακουστικών
Σετ headset
Λειτουργικό Windows 10 professional ENG 64 bit
Ένα (1) workstation με τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά:
CPU Intel® Core™ i5 ή καλύτερη
Μνήμη RAM >=4GB
DVD-RW Dual Layer (+/-)
>=500GB HDD SATA
Οθόνη >=23’’ με ανάλυση >=1980 Χ 1024
Ηχεία για PC
Windows 7 professional ENG 64 bit
Εγγύηση 5 χρόνια on-site
Ένα (1) Notebook με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
CPU Intel Core i7-6700HQ (2.60GHz - Turbo Boost 3.50GHz, 6MB Cache, 6th Gen Skylake)
RAM 16GB (2x8192MB) DDR3L 1600MHz, up to 16GΒ maximum memory (2x slots)
HDD 1ΤΒ και 128GB M.2 SATA SSD
VGA nVidia GeForce GTX 960M 4GB
Monitor 15.6" 4k Ultra HD (3840x2160) Wide Viewing Angle LED-Backlit IPS Touch Screen
3x USB 3.0
Gigabit LAN
Dual Band Wireless-AC 3165 802.11 a/b/g/n/ac,
Bluetooth 4.0
1x HDMI 1.4a (with 4K Display support), 2-in-1 1x Multi-Format Digital Media Reader (SD/MMC), Stereo Headphone/Microphone combo jack, 2x2W tuned Speakers & Subwoofer
Integrated Widescreen HD (720p) Webcam with Dual Array Digital Microphone.
Full-size spill-resistant Backlit keyboard with numeric keypad
Battery: 6 Cell Li-Ion
Λειτουργικό Microsoft Windows 10 64bit
Εγγύηση 2 Έτη Next Business Day On Site Service
Μία (1) κάρτα γραφικών τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά:
VGA GTX 970 με μνημη 4GB
 
Ένα (1) μονόχρωμο πολυμηχάνημα laser με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Ταχύτητα εκτύπωσης 30 σελίδες το λεπτό
Network Scanning (pc, email)
Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής Όψης
Λειτουργία FAX
Εγγύηση 5 χρόνια on-site
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Εξοπλισμός ενσωματωμένων συστημάτων και αισθητηρίων ως εξής:
10 Texas Instrument SimpleLink™ Bluetooth Smart®/Multi-Standard SensorTag
10 Texas Instrument SimpleLink SensorTag Debugger DevPack
1 Saleae Logic Pro 16 Logic Analyzer
10 ARM Board NXP FRDM-K64F (ARM CORTEX M4 1MB flash 256 KB
3 NXP FRDM-STBC-AGM01: 9-Axis IMU development board for the NXP FRDM-K64F, with NXP FXAS21002C 3-axis gyroscope and FXOS8700C integrated e-compass (3-axis accelerometer + 3-axis magnetometer)
10 Seed Base Shield V2 (for NXP FRDM-K64F)
3 Avnet SmartFusion2 KickStart Kit
1 ARM-JTAG-20-10 , 20 PIN 0.1 INCH TO 10 PIN 0.05 INCH JTAG ADAPTER
1 Segger ARM J-Link EDU 8.08.00 J-Link emulator
1 Zolertia Research Sensor Pack
10 Zolertia Analog light sensor
21 Zolertia Analog sensor cable
1 ABB SV/S 30.640.5 EIB / KNX Power Supply, 640 mA, MDRC
1 ΑΒΒ LK/S 4.2 KNX line coupler
1 ABB AE/S 4.2 KNX 4 channel analog input
1 Contemporary Controls BACnet power supply 24V DC, NG-4 Green, 600+ mA
2 Non-invasive AC Current Transformer Sensor clip with leading wire (30A max)
5 Non-invasive AC Current Transformer Sensor clip with leading wire (15A max)
5 Non-invasive AC Current Transformer Sensor clip with leading wire (5A max)
2 IMI Sensors 603C01 General purpose, industrial, ceramic shear ICP® accel, 100 mV/g, 0.5 to 10k Hz, top exit, 2-pin conn
2 IMI Sensors 6621PPZ2 Embeddable accelerometer
2 IMI Sensors 080A121 Flat surface magnet, 1.0 diameter, 35 lbf, 1/4-28 threaded hole w/mounting stud
2 IMI Sensors 052BQ015AC cable, 15-ft, composite MIL-type, 2-socket conn., right angle to BNC plug
3 Analog Devices EVAL-ADXL001-70Z evaluation / breakout board for the +-70g ADXL-001 single axis analog accelerometer
1 Analog Devices ADXL203EB evaluation / breakout board for the ADXL-203 2-axis accelerometer
1 Analog Devices ADIS16223/PCBZ evaluation / breakout board
1 Analog Devices ADISUSB evaluation system
1 Analog Device ADIS16006/PCBZ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Raspberry Pi 3:
6 Raspberry Pi 3 3 MODEL B
6 Raspberry Pi 3 OFFICIAL UNIVERSAL POWER SUPPLY ­ 5.1V 2.5A BLACK
6 Raspberry Pi 3 case
6 x 16 GB microSD (for Raspberry Pi 3 Preloaded with OS)
2 Raspberry Pi LCD - 7" Touchscreen
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E – Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ABBYY FineReader Engine 11:
Developer License SW Maint. (SMA)
Harmony RTL Workstation MAXI up to 500K PPY
Κατεβάστε το πλήρες αρχείο της πρόσκλησης

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
14-06-2016
Λήξη:
30-07-2016
Κωδικός:
GD.PD04.SIE.159.0416
'Εργο:
Αλυσίδες Αξίας Δεδομένων σε Βιομηχανικά και Αστικά Περιβάλλοντα