Προκήρυξη για τη μίσθωση ακινήτου

Μισθωση Ακινήτου
Συνολικής προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης ποσού Ευρώ έως του ποσού των 30.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και όλων των τυχόν νομίμων τελών, φόρων, κρατήσεων, κ.λ.π. για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
 
ΤΟ ΕΚ "Αθηνά" ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση ακινήτου για την συμπληρωματική στέγαση των υπηρεσιών του. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί μετά από προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία πρώτης
δημοσίευσης της παρούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ. 715/79 (ΦΕΚ 212 Α’).
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο πληροί τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη (εφεξής ο “Προσφέρων”).
Η προκήρυξη αυτή και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή, καθώς και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από τις διατάξεις των άρθρων 26-37 του π.δ. 715/1979 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Ν.Π.Δ.Δ. προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» (ΦΕΚ Α’ 212). Επιπλέον, η προκήρυξη αυτή και η σύμβαση που θα καταρτισθεί διέπεται από τις διατάξεις:
 • του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄258/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4386/2016 και ισχύει,
 • του Ν.4485/2017 (Α-114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
 • του Π.Δ. 145/03 (ΦΕΚ Α’121) «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)», όπως ισχύει
 • του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 • της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 • του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
 • του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 • του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
 • του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 • την απόφαση της 215ης  Συνεδρίας του Δ.Σ. (21/01/2019) του Ε.Κ. «Αθηνά» αναφορικά με την διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προκειμένου τη μίσθωση ακινήτου
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο από αυτόν τον σύνδεσμο.

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
08-04-2019
Λήξη:
22-04-2019