ΚΑΘΟΔΗΓΟΣ

Ολοκληρωμνένο σύστημα αστικής οδικής υποστήριξης βασισμένο σε συνεργατικούς κόμβους
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη