ΚΕΔΚΕ

Κατάρτιση αιρετών εκπροσώπων πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη