Ανέγερση Κτηρίου ΙΠΕΤ

Επιχορήγηση ανέγερσης νέου κτιρίου για τη στέγαση του Ινστιτούτου Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη