Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων για εκτέλεση δοσοληψιών σε περιβάλλον Παγκόσμιου Ιστού
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη