Ανάπτυξη χωρικής βάσης ΟΤΑ μετά των οικισμών της Χώρας σε ψηφιακό υπόβαθρο κλίμακας 1:50.000
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη