Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο "Επιστήμες Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας", με συμμετοχή του ΕΚ "Αθηνά"

02-07-2018
ΕΚ "Αθηνά"

Ένα νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας» (Data science and Information Technologies) διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ). Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μόλις εγκρίθηκε απο το ΥΠΕΘ και μέσα στον Ιούνιο αναμένεται η προκύρηξη για την εισαγωγή φοιτητών για το ακαδημαικό έτος 2018-2019.
 
Το ΔΠΜΣ  έχει διεθνή προσανατολισμό και θα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής κατευθύνσεις:
1. Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη (Big data and Artificial Intelligence)
2. Βιοπληροφορική – Επιστήμη Βιοϊατρικών Δεδομένων (Bioinformatics – Biomedical Data Science)
Οι κατευθύνσεις έχουν σχεδιαστεί με βάση τις προδιαγραφές που καθορίζονται τόσο από αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα, όσο και από τις ανάγκες της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι: i. η ειδίκευση σε μία από τις κατευθύνσεις τoυ Προγράμματος, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου ΔΜΣ να έχουν αυξημένα προσόντα επαγγελματικής προσφοράς στις οικείες ειδικεύσεις, ii. η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στα αντίστοιχα πεδία, και  iii.  η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΔΠΜΣ θα είναι η αγγλική και η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (90 ECTS), στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (30 ECTS). Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τον τρόπο επιλογής και τις υποχρεώσεις των φοιτητών δίνονται στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ, στην ιστοθέση: http://www.di.uoa.gr/postgraduate/new

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο http://itmb.di.uoa.gr, καθώς αναμένεται εντός Ιουνίου η προκήρυξη για την εισαγωγή φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.