Δημοσιεύτηκε η Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ)

01-12-2017

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ)/ΕΚ Αθηνά, ένα από τα πιο σπουδαία ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων μεγάλης κλίμακας και της Διαχείρισης Δεδομένων, δημοσίευσε πρόσφατα την Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων για το 2016 (IMIS Annual Report 2016). Τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητές του ΙΠΣΥ με επιτυχία συμμετέχουν σε πλήθος έργων Έρευνας & Ανάπτυξης -σε εθνικό και διεθνές επίπεδο-, δημιουργώντας παράλληλα ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας με κορυφαίους Ευρωπαϊκούς ερευνητικούς φορείς και προάγοντας τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων αιχμής, τόσο στην τοπική βιομηχανία, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 
Συνεχίζοντας την μακρόχρονη επιτυχημένη πορεία του, το 2016, το ΙΠΣΥ επέκτεινε σημαντικά το εύρος των ερευνητικών του δραστηριοτήτων εστιάζοντας σε μεγαλύτερη ποικιλία ερευνητικών περιοχών, ενώ οι ερευνητές του επιτέλεσαν με επιτυχία πλήθος ερευνητικών έργων με στόχο την αριστεία στους τομείς των Πληροφοριακών Συστημάτων και της Διαχείρισης Δεδομένων και συνετέλεσαν στην ανάπτυξη καινοτόμων λογισμικών και υπηρεσιών που είναι σήμερα διαθέσιμες στην ερευνητική κοινότητα και διεθνώς αξιοποιήσιμες.
 
Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου κάνει εκτεταμένη αναφορά στις νέες ερευνητικές κατευθύνσεις, τις υποδομές, τα έργα, τις δημοσιεύσεις, τα παραγόμενα συστήματα, τα ερευνητικά αποτελέσματα και ενέργειες διάχυσης τους, πλαισιώνει τις αναλυτικές περιγραφές με αριθμητικά δεδομένα και παρέχει πληροφορίες για το μελλοντικό προσανατολισμό του Ινστιτούτου.