Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης Εuropean Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD)

2nd JOINT CALL FOR EUROPEAN JOINT PROGRAMME ON RARE DISEASES (JTC 2020)

13-01-2020
ΕΚ "Αθηνά"

Στο πλαίσιο του Εuropean Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD), διάδοχο σχήμα του E-RARE _ 3, υπεύθυνο για τον συντονισμό των ερευνητικών προσπαθειών των ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών στον τομέα των σπάνιων νόσων με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί από τη Διεθνή Κοινοπραξία Έρευνας για τις Σπάνιες Νόσους (IRDiRC), ανακοινώθηκε η 2η Κοινή Πρόσκληση, την  21η Δεκεμβρίου 2019.
 
Η πρόσκληση αποσκοπεί στη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της δράσης EJP-COFUND από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) και  30 οργανισμούς από τα εξής κράτη: Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ελβετία, Εσθονία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Σλοβακία, Τουρκία, Τσεχία.
 
O τίτλος της προκήρυξης που έχει διαμορφωθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι ο ακόλουθος:
 
PRE-CLINICAL RESEARCH TO DEVELOP EFFECTIVE THERAPIES FOR RARE DISEASES
 
Οι υποβαλλόμενες προτάσεις πρέπει να πραγματεύονται  τουλάχιστον  μια (1) από τις παρακάτω θεματικές περιοχές:
  • Development of novel therapies in a preclinical setting (including small molecules, repurposing drugs, cell and gene advanced therapies) focusing on condition(s) with unmet medical needs
  • Use of disease models suitable for medicinal product’s development according to EMA guidelines
  • Development of predictive and pharmacodynamics (PD) biomarkers (with appropriate analytical methods e.g. OMICS) in a preclinical setting (e.g. in the validated model or in pre-collected human samples) for monitoring the efficiency of the therapy. The model chosen must mimic the human diseases and be transposable so that the biomarker identified in animals can be valid for humans
  • Proof of principle studies fostering an early (pre-clinical) stage of drug development (excluding interventional clinical trials of phase 1-4).
Την χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών, των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν καταρχήν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα αναλάβει, μετά από εθνική προκήρυξη, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) για την περίοδο 2014-2020. Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Γ.Γ.Ε.Τ. στην παρούσα  Πρόσκληση ανέρχεται σε 800.000,00 €. Το ποσό  της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί σους δικαιούχους μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000,00 € - ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο και μέχρι 250.000,00 € - ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή,  σύμφωνα με τους όρους  της εθνικής δράσης, όπως θα περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα  των οδηγιών προς τους υποψήφιους της κοινής πρόσκλησης.
 
Για τη χρηματοδότηση των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο ισχύει ο εξής περιορισμός: α) για τις επιχειρήσεις, έως δύο (2) προτάσεις ανά Α.Φ.Μ. και β) για τους Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων έως δύο (2) προτάσεις ανά Ινστιτούτο ή Εργαστήριο ή Τμήμα ή Σχολή.
 
Η διαδικασία υποβολής προτάσεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα γίνει σε δύο στάδια. Αρχικά υποβάλλονται οι προκαταρκτικές προτάσεις και όσες από αυτές επιλεγούν θα υποβληθούν εκ νέου με την μορφή ολοκληρωμένων προτάσεων στα πλαίσια του 2ου σταδίου αξιολόγησης.
 
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών προτάσεων (pre-proposals) είναι η 18η Φεβρουαρίου του 2020, ενώ για την  τελική υποβολή των προτάσεων (full-proposals) έχει οριστεί η 16η  Ιουνίου 2020. O συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την τρέχουσα πρόσκληση ανέρχεται περίπου στα 30 εκατ. ευρώ.
 
Τα έργα που εγκριθούν, για την Ελλάδα, θα είναι διάρκειας  έως  και 24 μηνών.
 
Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι υποχρεωτική μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://ptoutline.eu/app/ejprd20
 
Μέσω της ίδιας πλατφόρμας παρέχεται η δυνατότητα εύρεσης εταίρων επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο:  http://www.ejprarediseases.org/index.php/partner-finding-tool/
 
Λεπτομερείς οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων, το πεδίο εφαρμογής, τους τομείς προτεραιότητας, τις προθεσμίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα: