Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός

Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός
Σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με στοιχεία ιστορίας, πολιτισμού, τουρισμού και περιβάλλοντος για τη Θράκη, καθώς και η κατασκευή ενός CD πολυμέσων με τα στοιχεία αυτά. Δευτερευόντως η πειραματική κατασκευή ενός ανάλογου CD πολυμέσων για την Καστοριά.
Ο κύριος ρόλος του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" Θράκης ήταν η κατασκευή της βάσης δεδομένων και η επεξεργασία και καταχώρηση σε αυτήν του υλικού που συλλέγεται από τους άλλους φορείς.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη