ΣΥΝΟΨΗ

Σύνοψη: Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός συστήματος για αυτόματη εξαγωγή περίληψης από κείμενα
Το έργο ΣΥΝΟΨΗ είχε ως σκοπό τη μεθοδολογική διερεύνηση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός πρωτότυπου που κατασκευάζει την περίληψη ενός ηλεκτρονικού κειμένου εντοπίζοντας τις πιο αντιπροσωπευτικές προτάσεις του. Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε υπολογίζει για κάθε πρόταση του κειμένου μια βαθμολογία ενδεικτική της σπουδαιότητάς της. Οι προτάσεις που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία παρουσιάζονται με τη σειρά που βρίσκονται στο αρχικό κείμενο. Επειδή οι προτάσεις που παράγονται κατ' αυτόν τον τρόπο είναι αποσπασματικές, ασύνδετες και πιθανόν να μην καλύπτουν επαρκώς το περιεχόμενο, μελετήθηκαν τεχνικές για τη βελτίωση της συνοχής και κάλυψης περιεχομένου (coverage) της περίληψης.
Το τεχνο-οικονομικό όφελος από την υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος είναι πολυδιάστατο. Από τη μία πλευρά έχουμε επιτάχυνση στη διάδοση της πληροφορίας από τη μείωση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για να γραφτεί η περίληψη. Από την άλλη, οι περιλήψεις ως εκπρόσωποι-υποκατάστατα των κανονικών κειμένων:       
  • κρατούν τον ενδιαφερόμενο ενήμερο για όλες τις εξελίξεις στο πεδίο του,
  • ελαττώνουν το χρόνο ανάγνωσης και συνεπώς αυξάνουν τον αριθμό των άρθρων που μπορούν να διαβαστούν,
  • βοηθούν στην επιλογή των άρθρων που θα διαβαστούν ολόκληρα,
  • δεν απαιτούν τη γνώση της γλώσσας στην οποία γράφτηκε αρχικά το κείμενο,
  • διευκολύνουν τις βιβλιογραφικές έρευνες,
  • είναι οικονομικότερες στη μετάδοση (ηλεκτρονική ή έντυπη) από το αρχικό κείμενο.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Στυλιανός Πιπερίδης