Περιβάλλον ανάγνωσης για τυφλούς

Περιβάλλον ανάγνωσης για τυφλούς
Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου ήταν η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανάγνωσης για τυφλούς με χρήση σύνθεσης φωνής για δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά.
Ειδικότερα ήταν ένα έργο ανάπτυξης ειδικού λογισμικού αναγνώρισης και εκφώνησης λεκτικών στοιχείων της οθόνης, αναγνώρισης της γλώσσας με την οποία είναι γραμμένα τα στοιχεία αυτά καθώς και τοπολογικής περιγραφής των ενεργών παραθυρικών εφαρμογών ενός προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σκοπός του έργου ήταν μία φιλική διεπαφή των ατόμων με προβλήματα όρασης με το παραθυρικό περιβάλλον του υπολογιστή ώστε να επεκταθεί η χρήση του σε μία από τις πλέον φυσικά στερημένες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού της χώρας.
Για την εξάπλωση της τεχνολογίας των υπολογιστών και χρήσης των τεχνολογιών πολυμέσων και στις κοινωνικές ομάδες ατόμων με προβλήματα όρασης αναπτύχθηκε μία ειδική διεπαφή των ατόμων αυτών με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή βασισμένη κυρίως στην ακοή και πιο συγκεκριμένα η ανάπτυξη ενός ειδικού λογισμικού για τον έλεγχο και την αναγνώριση των λεκτικών στοιχείων (επιλογών καταλόγων και πλαισίων διαλόγων, μηνυμάτων κατάστασης κειμένου) της οθόνης καθώς επίσης και της εκφώνησής τους με συνθετική φωνή.
Επιπλέον, αναπτύχθηκε λογισμικό αναγνώρισης της γλώσσας με την οποία είναι γραμμένα τα λεκτικά στοιχεία της οθόνης, ενημέρωσης του χρήστη για τον αριθμό των εφαρμογών καθώς και ηχητικής περιγραφής των διαφόρων αντικειμένων της οθόνης (κείμενα, εικόνες, γραφικά κλπ) ανά σελίδα της ενεργού εφαρμογής. Η ενεργός συμμετοχή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών ως κύριου εκπροσώπου της Κοινότητας των τυφλών ήταν άκρως απαραίτητη τόσο για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών του συστήματος όσο και για την αποτίμηση και διάδοση των αποτελεσμάτων.
Στόχοι του Έργου:
Ένα πάγιο αίτημα της κοινότητας των τυφλών ήταν η δυνατότητα να εργάζονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στα νέα περιβάλλοντα των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Η υποστήριξη του αιτήματος αυτού με κατάλληλη χρήση της διαθέσιμης τεχνολογίας ήταν ένας από τους σημαντικότερους στόχους του έργου. Παράλληλα, το έργο στόχευε στην ευρεία διάδοση της φιλικής διεπαφής χρήστη που αναπτύχθηκε έτσι ώστε η παραθυρική τεχνολογία να γίνει προσιτή και στα άτομα με προβλήματα όρασης. Με τη διάδοση και χρήση αυτού του συστήματος, εκτιμάται ότι θα αμβλυνθεί η υπάρχουσα ανισότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας συμβάλλοντας στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των ατόμων αυτών στο γενικότερο κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα και σε αυτή την κατηγορία ατόμων να κάνουν χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας των υπολογιστών και των πολυμέσων με σκοπό την επικοινωνία και ενημέρωσή τους από εθνικές και διεθνείς πηγές πληροφοριών.
Τέλος το σύστημα αυτό αξιοποιήθηκε από τα υπάρχοντα Σχολεία τυφλών της χώρας, τα λειτουργούντα τμήματα πληροφορικής τυφλών καθώς και από μεμονωμένους χρήστες.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα:
Επιστημονικά αποτελέσματα
Η εκτέλεση του έργου είχε ως αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μία φιλική διεπαφή των ατόμων με προβλήματα όρασης με το παραθυρικό περιβάλλον του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Η ανάπτυξη μιας τέτοιας διεπαφής είναι μια πολύ μεγάλη συνεισφορά στο χώρο της επικοινωνίας ανθρώπου μηχανής, γιατί θα γίνει προσπάθεια να υποκατασταθεί με ένα βέλτιστο κατά το δυνατό τρόπο η οπτική πληροφορία με ηχητική. Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν όλες οι διαθέσιμες παρασκηνιακές λειτουργίες των παραθυρικών λειτουργικών συστημάτων ώστε να χρησιμοποιηθεί όλη η απαραίτητη πληροφορία για την αναγνώριση και τοπολογικό εντοπισμό των λεκτικών στοιχείων της οθόνης καθώς και την ενημέρωση του χρήστη για το είδος και την θέση των αντικειμένων (κείμενα, γραφικά, εικόνες) ανά σελίδα ενεργού εφαρμογής.
Τέλος, η προσαρμογή και ενσωμάτωση του συστήματος σύνθεσης φωνής του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" για τα ελληνικά στην παραπάνω διεπαφή ανέδειξε και επέκτεινε τη χρήση ενός ελληνικού συστήματος τεχνολογίας φωνής σε μια πολύ σημαντική, από επιστημονική και κοινωνική άποψη, εφαρμογή.
Κοινωνικά αποτελέσματα
Με το παρόν έργο επεκτείνεται η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, και μάλιστα των σύγχρονων παραθυρικών συστημάτων σε μια από τις κοινωνικές ομάδες που εκ των πραγμάτων είναι δύσκολο να προσεγγίσει τις νέες τεχνολογίες και τις τεράστιες δυνατότητες που αυτές προσφέρουν για ενημέρωση και πληροφόρηση.
Το έργο βοήθησε την ευκολότερη πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης στην αγορά εργασίας, όπου η χρήση των παραθυρικών συστημάτων προσωπικών υπολογιστών είναι πλέον δεδομένη και συνέβαλλε γενικότερα στη μείωση της απομόνωσής τους μέσω της σταδιακής ένταξης τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τέλος η σημαντικότερη συνεισφορά του έργου είναι τα μακροπρόθεσμα οφέλη αυτής της κοινωνικής ομάδας μέσω της εκπαίδευσης. Η αξιοποίηση του συστήματος από τα υπάρχοντα Σχολεία τυφλών της χώρας, δίνει τη δυνατότητα, ιδιαίτερα στους νέους, να αντιμετωπίσουν με επιπλέον εφόδια τις συνεχώς αυξανόμενες επαγγελματικές απαιτήσεις.
Ο σεβασμός προς τα δικαιώματα των μειονοτήτων και οι προσπάθειες για την κάλυψη των φυσικών τους αδυναμιών είναι ίσως το ασφαλέστερο κριτήριο για την εκτίμηση του πολιτιστικού και βιοτικού επιπέδου μιας χώρας.
'
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Στυλιανός Μπακαμίδης