εΜαΔύς

Παραγωγή λογισμικού για τον εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών
Στο πλαίσιο του έργου «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στο ελληνικό δίκτυο σχολείων» με ανάδοχο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" ανέλαβε το υποέργο "Παραγωγή λογισμικού για τον εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών".
Παράγωγο του υποέργου ήταν το λογισμικό εΜαΔυς το οποίο έχει στόχο να συμβάλλει στον εντοπισμό των μαθητών με πιθανά μαθησιακά προβλήματα. Μετά από κατάλληλη στάθμιση, αξιολόγηση και ενδεχομένως αναθεώρηση, επιτυχής εφαρμογή του λογισμικού θα έχει ως αποτέλεσμα την ένδειξη, για κάθε μαθητή, για το αν υπάρχει ανάγκη παραπομπής του μαθητή σε εξειδικευμένο προσωπικό για ιατροπαιδαγωγική αξιολόγηση.
Το λογισμικό υλοποιεί μια αυτόματη αξιολόγηση ορισμένων ικανοτήτων μαθητών της πρώτης τάξης του γυμνασίου. Οι ικανότητες που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμασιών του λογισμικού έχουν επιλεγεί ως πιθανοί δείκτες μαθησιακής αρτιότητας, με έμφαση σε στοιχεία που απαρτίζουν το τυπικό προφίλ της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στο γραπτό λόγο. Το λογισμικό αυτό δεν έχει ως στόχο την εκτίμηση γνώσεων και ικανοτήτων βάσει του αναλυτικού σχολικού προγράμματος αλλά τη διερεύνηση γνωστικών και αισθητηριακών δεικτών που σχετίζονται με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
Στην τρέχουσα μορφή του λογισμικού περιλαμβάνονται οκτώ δοκιμασίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων σχετιζόμενων με την επίδοση στο λόγο, γραπτό και προφορικό:
  • Ταχύτητα ανάγνωσης, με σκοπό τη μέτρηση της ταχύτητας ανάγνωσης με κατανόηση του κειμένου.
  • Διόρθωση ορθογραφίας, με σκοπό την αξιολόγηση της ικανότητας εντοπισμού και διόρθωσης ορθογραφικών λαθών.
  • Εντοπισμός απλού ήχου-τόνου, με σκοπό τη μέτρηση της αντίστροφης ακουστικής σκίασης με αντίστοιχη βάση αναφοράς χωρίς σκίασης.
  • Διάκριση συχνοτήτων, με σκοπό τη μέτρηση της διακριτικής ικανότητας στο πεδίο των συχνοτήτων (με επιβάρυνση της βραχυπρόθεσμης μνήμης για την ακουστική αναπαράσταση).
  • Επανάληψη αλληλουχιών, με σκοπό την εκτίμηση της ικανότητας αναπαραγωγής ακουστικών αλληλουχιών που παρουσιάζονται με ταχύ ρυθμό, άρα πρέπει η αντιληπτική επεξεργασία τους να ολοκληρωθεί υπό χρονική πίεση.
  • Επανάληψη ψευδολέξεων, με σκοπό την εξακρίβωση της φωνητικής διακριτικής ικανότητας και η μέτρηση της φωνολογικής μνήμης.
  • Ταυτοποίηση εικόνας-λέξης, με σκοπό την εκτίμηση της ικανότητας σημασιολογικής και μορφολογικής αποσαφήνισης ορθογραφικών αναπαραστάσεων.
  • Μνήμη γραμμάτων, με σκοπό τη μέτρηση της βραχυπρόθεσμης μνήμης για οπτικό-λεκτικό περιεχόμενο.
Η οπτική παρουσίαση των ασκήσεων έχει διατηρηθεί όσο το δυνατόν απλούστερη, χωρίς στοιχεία που θα μπορούσαν να αποσπάσουν την προσοχή. Η δυνατότητα δράσης του μαθητή-χρήστη περιορίζεται κάθε στιγμή στις επιτρεπτές κινήσεις σύμφωνα με το σενάριο κάθε δοκιμασίας.
Οι οδηγίες χρήσης παρουσιάζονται προφορικά και όχι γραπτά ώστε να μην αποτελούν πρόσθετο (και ανεξέλεγκτο) παράγοντα δυσκολίας. Για να γίνουν καλύτερα κατανοητές, συνοδεύονται από οπτική παρουσίαση της επιθυμητής χρήσης-αλληλεπίδρασης. Για τη διατήρηση της προσοχής του χρήστη χρησιμοποιείται η μέθοδος απόκρισης ετοιμότητας, παρέχοντας τη δυνατότητα συχνής ξεκούρασης.
Το λογισμικό εΜαΔυς αποθηκεύει κάθε στοιχείο χρήσης του σε αρχεία συμβάντων. Το όνομα ή άλλα προσωπικά στοιχεία του μαθητή δεν αποθηκεύονται στα αρχεία αυτά. Τα περιεχόμενα των αρχείων συμβάντων θα πρέπει να αναλυθούν στατιστικά μετά το πέρας μιας δοκιμαστικής εφαρμογής ώστε να προκύψουν δείκτες αξιολόγησης και εκτίμηση της αξιοπιστίας των δοκιμασιών. Επίσης περιλαμβάνεται εφαρμογή διαχείρισης χρηστών για τη δημιουργία και διαχείριση της βάσης δεδομένων των μαθητών που εκτελούν τις δοκιμασίες. Τέλος για την κεντρική διαχείριση και επεξεργασία των μετρήσεων συμπεριλαμβάνεται εφαρμογή ενημέρωσης κεντρικού εξυπηρέτη.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη