ΛΟΓΟΣ

Λόγος: Stride
Το πρόγραμμα ΛΟΓΟΣ του Stride είχε στόχο την ανάπτυξη γλωσσικής τεχνολογίας καθώς και την δημιουργία υποδομής στον τομέα της επεξεργασίας γλώσσας και της φωνής.
Περιείχε 5 γραμμές δράσεως ως εξής:
  • Ανάπτυξη βάσεων σωμάτων κειμένων
  • Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων φωνής
  • Ανάπτυξη εργαλείων επεξεργασίας φωνής
  • Ανάπτυξη εργαλείων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικής πλατφόρμας για την εκμάθηση της Ελληνικής
Και οι πέντε γραμμές δράσεως θεωρούνται επιτυχημένες τόσο από πλευράς της υποδομής που αναπτύχθηκε όσο και από την πλευρά της ποιότητας της έρευνας και των συγκεκριμένων προϊόντων που οδηγούν σε πολλαπλασιαστικά οφέλη και πιθανόν επιστροφές στην επένδυση μακροπρόθεσμα. Η αξιολόγηση των παραδοτέων του προγράμματος αυτού από την επιτροπή παραλαβής της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας ήταν ιδιαίτερα θετική.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη