Λογόραμα

Λογόραμα
Αντικείμενο του έργου ήταν η εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής σε εκπαιδευτικό λογισμικό για γλωσσική διδασκαλία. Τα εργαλεία αυτά ολοκληρώνονται και ενσωματώνονται σε εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε αρχάριους ενήλικες, αυξάνοντας δραματικά την λειτουργικότητά του και προσφέροντας στον χρήστη τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλου όγκου γλωσσικούς πόρους. Έτσι, το εκπαιδευτικό λογισμικό που προκύπτει αποτελεί όχι μόνο μια απλή σειρά μαθημάτων αλλά και μια ανεξάντλητη δεξαμενή γλωσσικού υλικού.
Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του έργου ήταν:
  • Δημιουργία εργαλείων πληροφορικής και αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας.
  • Δημιουργία διδακτικού υλικού υπό μορφή διδακτικών ενοτήτων για την διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας.
  • Δημιουργία ενοτήτων πολιτιστικού περιεχομένου ως συνοδευτικές των διδακτικών ενοτήτων, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να αποκτήσει μια εικόνα του Ελληνικού πολιτισμού.
  • Δημιουργία μαθημάτων της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας στο διαδίκτυο.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη