IMUTUS

Interactive Music Tuition System
Η καινοτομία του έργου εντοπίζεται τόσο στην ανάπτυξη όσο και επαύξηση τεχνολογιών αιχμής όσο και στην ολοκλήρωσή τους σε ένα ενιαίο σύστημα για την εκμάθηση μουσικού οργάνου. Μεταξύ των σημαντικότερων χαρακτηριστικών του IMUTUS περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
 1. Διαχωρισμός μουσικών από φωνητικά σήματα και αυτόματη μετατροπή των πρώτων σε MIDI και των δεύτερων σε εντολές προς το σύστημα.
  Η λειτουργία παραγωγής MIDI σχεδιάστηκε και προσαρμόστηκε ειδικά για τις ανάγκες συγκεκριμένου μουσικού οργάνου. Στην επιλογή του οργάνου λήφθηκαν υπόψη θέματα τόσο καινοτομίας όσο και διδακτικού προσανατολισμού.
 2. Αυτόματη αξιολόγηση της απόδοσης του μαθητή.
  Το θέμα αυτό έχει εμφανιστεί αρκετά πρόσφατα και παραμένει ερευνητικά ανοικτό. Βασικά, στηρίζεται στον ορισμό κατάλληλων αντιπροσωπευτικών μετρικών για την αυτοματοποίηση κυρίως της διαδικασίας αντικειμενικής αξιολόγησης. Στην συνολική διαδικασία ο ρόλος του καθηγητή είναι, προφανώς, αναντικατάστατος.
 3. Οργάνωση μαθημάτων / Πολυμεσικά μαθήματα μουσικής / Μουσικές ασκήσεις.
  Το σύστημα ενσωματώνει πολυμεσικά μαθήματα μουσικής αποτελούμενο τόσο από γενικά μαθήματα θεωρίας μουσικής όσο και από μαθήματα εξειδικευμένα στο συγκεκριμένο μουσικό όργανο. Τα μαθήματα είναι εμπλουτισμένα με πολυμεσικό υλικό παρέχοντας έτσι μια πιο παραστατική, λειτουργική και φιλική παρουσίαση στον χρήστη, για παράδειγμα:
 4. ψηφιοποιημένες εικόνες από παρτιτούρες
 5. μουσικά αρχεία MIDI και WAVE
 6. βοηθητικές σημειώσεις
 7. σχετικό πολυμεσικό υλικό, κ.λπ.
Ένα σύνολο ασκήσεων συνοδεύουν τα μαθήματα ενώ περιέχονται και αμφίδρομες συνδέσεις από τη θεωρία στις ασκήσεις και το αντίστροφο.
 1. Επεξεργασία μουσικής παρτιτούρας.
  Το σύστημα επιτρέπει στον χρήστη την εισαγωγή κομματιών από μουσικές παρτιτούρες σε έντυπη μορφή, μέσω οπτικής μουσικής αναγνώρισης (optical music recognition) και της μετατροπής σε MIDI. Αυτό προσδίδει μεγαλύτερη ευελιξία στην επεξεργασία του περιεχομένου. Δεδομένου ότι τα υπάρχοντα εργαλεία για την εργασία αυτή περιορίζονται σε πολύ απλή μουσική γραφή, απαιτήθηκε η ανάπτυξη ενός νέου και πιο ολοκληρωμένου εργαλείου για τον σκοπό αυτό.
  Ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο, ο Γραφικός Συντάκτης για MIDI (MIDI editor), παρέχει ουσιαστικά στον χρήστη τη δυνατότητα επεξεργασίας της παρτιτούρας ενός κομματιού, την επαναφορά της σε MIDI και την άμεση ακρόαση των αλλαγών που πραγματοποιεί σε αυτήν (συχνότητες, διάρκειες). Ο συντάκτης παράγει MIDI αρχείο χρησιμοποιώντας τα κλασσικά σύμβολα αλλά καθώς και ποικίλματα (ornaments), χαρακτηριστικό που απουσιάζει από υπάρχοντα εργαλεία όπως το FINALE και το SIBELIUS.
 2. Υποστήριξη εικονικής πραγματικότητας.
  Η διαδικασία εκμάθησης ενισχύεται μέσω τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας. Ο εικονικός δάσκαλος παρουσιάζεται από διάφορες οπτικές γωνιές κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του γνήσιου μουσικού κομματιού επιδεικνύοντας τους σωστούς δακτυλισμούς παράλληλα με τη μουσική. Η υιοθέτηση της εικονικής πραγματικότητας βοηθάει την αναπαράσταση των κινήσεων των χεριών και αυξάνει σημαντικά τον ρεαλισμό του μαθήματος. Κατά αυτήν την έννοια, νέες παιδαγωγικές μέθοδοι θα ορισθούν και θα αξιολογηθούν.
  Το παραπάνω αποτελεί μια νέα περιοχή έρευνας, καθώς τα παραδείγματα 3D αναπαράστασης που εμφανίζονται σε εμπορικά προϊόντα περιορίζονται στην αναπαράσταση ενός περιορισμένου συνόλου προκαθορισμένων παραδειγμάτων. Ο στόχος του IMUTUS ήταν η ανάπτυξη ενός εργαλείου που να μπορεί να αναπαραστήσει την ορθή θέση των χεριών και τις κινήσεις για οποιουδήποτε αυθαίρετο κομμάτι MIDI, ακόμα και για αυτά που έχουν γραφτεί κι από τον ίδιο τον μαθητή.
 3. Περιβάλλον εκμάθησης.
  Στο συνολικό σύστημα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην απλότητα, την φιλικότητα και την λειτουργικότητα αφού απευθύνεται σε ποικίλο κοινό διαφορετικού επιπέδου εξοικείωσης με υπολογιστές. Τα στοιχεία αυτά λήφθηκαν υπόψη και για την εξ' αποστάσεως διδασκαλία, έτσι ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ παλιών τεχνολογιών και νέων λύσεων.
 4. Αξιολόγηση του συστήματος.
  Το σύστημα αξιολογήθηκε και ελέγχθηκε σε πραγματικές συνθήκες, στο πλαίσιο δημόσιων και εξειδικευμένων μουσικών σχολείων, ώστε να επαληθευθεί η αξία και η αποδοτικότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας που έχει προηγηθεί. Αυτό αποτελεί ένα πολύ λεπτό σημείο καθώς πολλά εμπορικά προϊόντα δεν είναι αποδεκτά από τα σχολεία μουσικής αφού δεν ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών αλλά και των δασκάλων.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Σπυρίδων Ράπτης