Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης μεταφραστικών οικοσυστημάτων
Το έργο αφορά στην έρευνα και στη συνεπαγόμενη ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που καλύπτει την αυξανόμενη ανάγκη ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα της διαχείρισης και της αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών που υλοποιούν επαγγελματικές μεταφραστικές υπηρεσίες. Η έμφαση είναι στην από άκρου εις άκρον διαχείριση πολύπλοκων παραγωγικών διεργασιών και ανθρώπινων πόρων, όπως αυτοί απαντώνται στο ευρύτερο μεταφραστικό οικοσύστημα, δίνοντας βάρος και στην πλευρά των προμηθευτών (προσφορά) και στην αντίστοιχη των πελατών-καταναλωτών (ζήτηση). Βασικά λειτουργικά μέρη του συστήματος αποτελούν:
  • Ένα προηγμένο υπολογιστικό περιβάλλον συνεργασίας όλων των μερών, ήτοι μεταφραστών, συγγραφέων πρωτοτύπων, καταναλωτών
  • Ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής αγοράς Ένα περιβάλλον οργάνωσης ροής εργασιών (workflow)
  • Ένα σύστημα πλήρως αυτόματης μετάφρασης
  • Ένα κεντρικό αποθετήριο γνώσης (knowledge repository) με δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης όλων των πράξεων της πλατφόρμας και όλης της διακίνησης περιεχομένων.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Στυλιανός Πιπερίδης