Ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάπτυξης δικτυακής πύλης για την παρουσίαση πολιτιστικού-τουριστικού περιεχομένου

Ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάπτυξης δικτυακής πύλης για την παρουσίαση πολιτιστικού-τουριστικού περιεχομένου
Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (κέλυφος) βασισμένη σε νέες τεχνολογίες η οποία χρησιμοποιείται στη δημιουργία δικτυακών πυλών πολιτιστικής και τουριστικής προβολής που απευθύνονται σε Έλληνες και ξένους για την παρουσίαση θεμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς και τουρισμού για τις ανάγκες κάθε περιφέρειας της Ελλάδας. Η προτεινόμενη πλατφόρμα αξιοποιείται από τα έργα δικτυακής πύλης Περιφερειών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας (βλέπε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων με κωδ. 78).
Τα βασικά στοιχεία σχεδιασμού της πλατφόρμας ήταν η παραμετρική δομή και η συστηματοποίηση της δόμησης της πληροφορίας.
Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στην ηxλεκτρονική πλατφόρμα μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις θεματικές ενότητες: το περιβάλλον, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την οικονομία. Οι ποιοτικοί στόχοι του έργου αφορούν στην σύνταξη προδιαγραφών με σκοπό την δημιουργία πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου άριστης ποιότητας και στην δημιουργία συστήματος πρόσβασης που είναι εύκολο και ελκυστικό για τον χρήστη.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του παρόντος έργου ο φορέας υλοποίησης ανέλαβε την ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις εφαρμογές της Πρόσκλησης 78 του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας. Η δράση δημοσιότητας εστιάζει κυρίως στις περιφέρειες -τόπους εφαρμογής των αποτελεσμάτων, αλλά παράλληλα δράσεις δημοσιότητας διενεργούνται και στο σύνολο της κοινής γνώμης πανελλαδικά.
Απώτερος στόχος του προτεινόμενου συστήματος είναι να συνεισφέρει στην ανάδειξη της ιστορικής και της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της κάθε Περιφέρειας της Ελλάδας, καθώς και στην τουριστική ανάπτυξη των Περιφερειών.     
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γρηγόρης Σταϊνχάουερ