Η εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας
Το εκπαιδευτικό πακέτο με τίτλο «Η εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας» περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σενάρια που απευθύνονται σε μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου και μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την ώρα των εξής μαθημάτων: 1. Ελληνική Γλώσσα, 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (πρωτότυπο), 3. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μετάφραση), 4. Νεοελληνική γλώσσα (έκφραση - έκθεση). Τα προτεινόμενα σενάρια δεν καλύπτουν μόνο στόχους που αφορούν στη θεματική του εκπαιδευτικού πακέτου, αλλά και άλλους που αναφέρονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και στο Α.Π.Σ.
Η θεματολογία των εκπαιδευτικών σεναρίων και οι διδακτικοί στόχοι έχουν επιλεγεί με γνώμονα τις θεματικές ενότητες/υποενότητες του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. και τους ειδικότερους στόχους που αναφέρονται στις προδιαγραφές του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού πακέτου.
Τα εκπαιδευτικά σενάρια έχουν διερευνητικό χαρακτήρα και ακολουθούν τις αρχές της συνεργατικής μάθησης (collaborative learning), η οποία βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών για την πραγματοποίηση ενός κοινού μαθησιακού στόχου, χρησιμοποιώντας συνδυασμό των διαθέσιμων στο σχολείο μέσων/εργαλείων και ακολουθώντας τις αρχές της μαθησιακής θεωρίας του δομητισμού ή οικοδομισμού (constructivism), σύμφωνα με την οποία η μάθηση αποτελεί μια ενεργητική διαδικασία, κατά την οποία οι μαθητές κατασκευάζουν νέες γνώσεις και έννοιες.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη