ΚΕΤΑ-1

Υποστήριξη επιχειρήσεων σε τεχνολογικά θέματα της παραγωγικής διαδικασίας
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη