Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Νο ILSP.SD22.185.KRHPIS-0218

 PDF    Παραρτήματα και Έντυπα σε αρχείο Word

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο ILSP.SD22.185.KRHPIS-0218 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)

                                                                                                                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ : Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι                                                 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ηλιάνα Σταμάτη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  210 6875304
FAX : 210 6854270
ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ. : liana@ilsp.athena-innovation.gr
Ιστοσελίδα : www.athenarc.gr
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο ILSP.SD22.185.KRHPIS-0218 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)

για την «προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού»  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης  σαράντα χιλιάδων ενενήντα έξι  ευρώ  και ενενήντα επτά λεπτά (40.096,97€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002437 η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αναθέτουσα Αρχή

«Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά»), Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι .

τηλ.  210-6875300, 210-6875304

Αντικείμενο Διαγωνισμού

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

CPV

30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

48000000-8: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στις σαράντα χιλιάδες ενενήντα έξι ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (40.096,98€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών

Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 17:00

Τόπος Διενέργειας

Κτήριο Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25, Μαρούσι

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00

Ισχύς προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης

Δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης

6799

1.        ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

«Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά»)

Ταχυδρομική διεύθυνση

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου

Πόλη

Μαρούσι, Αττικής

Ταχυδρομικός Κωδικός

15125

Τηλέφωνο

2106875300

Φαξ

2106854270

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

liana@ilsp.athena-innovation.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Ηλιάνα Σταμάτη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

www.athenarc.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Το «Αθηνά»-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, είναι Ερευνητικό Κέντρο που εστιάζει αποκλειστικά στα θέματα πληροφορικής, επικοινωνιών και επεξεργασίας περιεχομένου και γνώσης.

Το Ε.Κ. «Αθηνά» εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  Ιδρύθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2919/2001 ΦΕΚ Α 128/25-6-2001 και συστήθηκε με το Π.Δ. 145/2003 Φ.Ε.Κ. Α 121/20-5-2003, διέπεται δε από τις διατάξεις του Ν. 4310/14 όπως ισχύει, αποτελείται δε από τα εξής Ινστιτούτα:

1.     Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ.),

2.     Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.), και

3.     Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.).

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)          Τα έγγραφα της διακήρυξης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://www.athenarc.gr/el/call_for_tenders

β)          Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση  Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Παράδεισος-Μαρούσι, Ημιώροφος, Υπόψη κας Η. Σταμάτη.

γ)          Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για πληροφορίες : Η. Σταμάτη, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου liana@ilsp.athena-innovation.gr και στο τηλέφωνο: 210687504

δ)          Τεχνικές πληροφορίες για τα είδη/προϊόντα α) του υποέργου 1 (Ομάδες 1Α -1Ε) είναι διαθέσιμες από κ. Ιωάννη Κουλαφέτη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου giannisk@ilsp.gr, τηλ. 2106875360 β) του υποέργου 2 (Ομάδες 2Α-2ΣΤ) είναι διαθέσιμες κ. Κωνσταντίνο Σταυρόγλου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kstavrog@ipet.gr, τηλ.2541078787 εσ. 120, γ) του υποέργου 3 (Ομάδες 3Α-3Δ) είναι διαθέσιμες από κ. Αθανάσιο Βεργούλη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου vergoulis@imis.athena-innovation.gr, τηλ.2106875415.

1.2    Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  (βάσει τιμής) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει:  το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου: Ενάριθμος: 2017ΣΕ14510008,  κωδικός ΣΑΕ Ε1451), σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018  του Ε.Κ. «Αθήνα».

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα υποέργα Νο 1, 2 και 3 της Πράξης : «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4315/1370/A2 (8/9/2017) της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και έχει λάβει κωδικό MIS 5002437. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

1.2.1 Συνοπτική περιγραφή της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης»

Επιδίωξη της προτεινόμενης πράξης είναι η ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων γλωσσικών τεχνολογιών για την ανάλυση περιεχομένου και την αλληλεπίδραση και επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής, τεχνολογιών για την ανάλυση περιεχομένου με έμφαση στον πολιτισμό καθώς και την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της επιστήμης των δεδομένων. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και των πολλαπλών πτυχών των δράσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, θα αποτελέσει βασικό μοχλό στη χάραξη της στρατηγικής ανάπτυξης του Ε.Κ. Αθηνά προς την κατεύθυνση που θέτει η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014- 2020 τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο.

Η προτεινόμενη πράξη αφορά την διεπιστημονική συνεργασία δύο Ινστιτούτων του Ε.Κ. Αθηνά, του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) και του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) με συντονιστή το ΙΕΛ.

Η πράξη διαρθρώνεται σε τρία υποέργα ως εξής:

Υποέργο 1: Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης

Υποέργο 2: Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό

Υποέργο 3: Από τα Μεγάλα Δεδομένα στην Επιστήμη Δεδομένων

Το Υποέργο 1 υλοποιείται από το ΙΕΛ στην Αθήνα. Το ΙΕΛ στην Αθήνα έχει αναδειχθεί σε ηγετικό ερευνητικό και αναπτυξιακό οργανισμό και σε κέντρο αριστείας στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της Γλωσσικής Τεχνολογίας. Το Υποέργο 1 στοχεύει στην έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία στους εξής ερευνητικούς άξονες στους οποίους δραστηριοποιείται το ΙΕΛ: (α) Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, (β) Τεχνολογίες Επεξεργασίας Φωνής, (γ) Ενσώματη επικοινωνία και τεχνολογίες αλληλεπίδρασης, (δ) Τεχνολογίες Μάθησης και (ε) Υποδομές Γλωσσικών Πόρων.

Το Υποέργο 2 υλοποιείται από το Παράρτημα του ΙΕΛ στην Ξάνθη που εξειδικεύεται στις επιστήμες και τεχνολογίες προσανατολισμένες στον Πολιτισμό. Αντικείμενο του Υποέργου 2 είναι οι εφαρμογές των επιστημών και νέων τεχνολογιών στην κατανόηση, τεκμηρίωση, πιστοποίηση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος. Στόχος του είναι η συμβολή στη ανάδειξη, διαχείριση και εκμετάλλευση αυτού του αποθέματος μέσα από διαδικασίες που περιλαμβάνουν τόσο παραδοσιακές μεθόδους (αρχαιολογική μελέτη) όσο και σύγχρονες εφαρμογές των υπολογιστικών επιστημών και της πληροφορικής.

Το Υποέργο 3 υλοποιείται από το ΙΠΣΥ που είναι το μόνο εξειδικευμένο Ινστιτούτο στην Ελλάδα στη Διαχείριση Δεδομένων και στα Πληροφοριακά Συστήματα μεγάλης κλίμακας. Το ΙΠΣΥ με την ερευνητική του δραστηριότητα αντιμετωπίζει την ανάγκη αποδοτικής διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) που προέκυψε τα τελευταία χρόνια από πραγματικές ανάγκες της παραγωγής. To ΙΠΣΥ έχει υλοποιήσει αλγορίθμους, μοντέλα και πρότυπα εργαλεία για την αποδοτική διαχείριση των Μεγάλων Δεδομένων, εστιάζοντας σε τρεις ιδιαίτερα σημαντικές κατηγορίες δεδομένων: στα Επιχειρησιακά, τα Επιστημονικά και τα Κοινωνικά Δεδομένα. Το φυσικό επόμενο βήμα στη διαχείριση δεδομένων, είναι να χρησιμοποιηθεί η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί, για να εμβαθύνει στην Επιστήμη των Δεδομένων (Data Science), ως το σημείο αιχμής της αναλυτικής δεδομένων (data analytics) και αυτό αποτελεί τον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Υποέργου 3.

1.3    Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού  είναι η επιλογή Αναδόχου για προμήθεια «Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού» με τη  διαδικασία του πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού των υποέργων 1 «Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης»,  2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» και 3 «Από τα Μεγάλα Δεδομένα στην Επιστήμη Δεδομένων» της χρηματοδοτούμενης Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002437 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο παρόντος διαγωνισμού και σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης των Υποέργων 1, 2 και 3 θα γίνει προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού με τις τεχνικές προδιαγραφές που παρουσιάζονται στο παράρτημα 1, Μέρος Β. Ο εξοπλισμός χωρίζεται σε ομάδες προϊόντων ανά υποέργο όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1, Μέρος Β.

Τα προϊόντα κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες,

48000000-8: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής.

Το υποέργο 1 περιλαμβάνει πέντε (5) ομάδες προϊόντων: τις ομάδες 1Α – 1Ε.

Το υποέργο 2 περιλαμβάνει έξι(6) ομάδες προϊόντων: τις ομάδες 2Α –2ΣΤ

Το υποέργο 3 περιλαμβάνει τέσσερις (4) ομάδες προϊόντων: τις ομάδες 3Α–3Δ.

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα υποέργα και για μια ή περισσότερες ομάδες προϊόντων Α-ΣΤ από τα τρία υποέργα (λχ 1Α-2Α-3Α), χωρίς να υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των ομάδων για τις οποίες μπορεί να υποβάλλει προσφορά. Η  προσφορά ωστόσο θα αφορά στο σύνολο των ειδών  και των ποσοτήτων κάθε ομάδας. 

O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (49.720€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 40.096,98 ΦΠΑ : 9.623,22).

Η εκτιμώμενη αξία του εξοπλισμού ανά ομάδα προϊόντων έχει προϋπολογισθεί μέχρι ενός ανώτατου ποσού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει προσφορά για μία, περισσότερες από μία ή και για όλες τις ομάδες των προϊόντων.

Ομάδα

Εκτιμώμενο κόστος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

4.870,00

600,00

150,00

3.000,00

3.600,00

900,00

5.350,00

650,00

6.000,00

600,00

2ΣΤ

1.000,00

6.000,00

3.900,00

10.500,00

2.600,00

 

 

Ο τόπος παράδοσης των προϊόντων των ομάδων των υποέργων 1 και 3 είναι το κτήριο του Ε.Κ.«Αθηνά» στη διεύθυνση Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι, Αττικής. Ο τόπος παράδοσης των προϊόντων των ομάδων του υποέργου 2 είναι το κτήριο του Ε.Κ. «Αθηνά» στη διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων (νοτιοανατολικό άκρο), 67100 Ξάνθη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 2 μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής).

1.4    Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 • του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄258/8-12-2014) "Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη Καινοτομία και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4386/2016 και ισχύει,
 • του Ν.4485/2017 (Α-114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
 • του Π.Δ. 145/03 (ΦΕΚ Α’121) «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)», όπως ισχύει
 • του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
 • του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 • της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 • του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 • του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 • του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 • του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 • Την απόφαση της 181ης/31.10.2017  Συνεδρίας του Δ.Σ. του ΕΚ «Αθηνά» αναφορικά με την Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα των Υποέργων 1,2 και 3 της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002437
 • Την απόφαση της 185ης / 01.02.2018 Συνεδρίας του ΔΣ του Ε.Κ. ‘Αθηνά’
 • σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5    Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12η /03/2018 και ώρα 17:00

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

1.6    Δημοσιότητα

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   http://www.athenarc.gr  στην διαδρομή : ΝΕΑ- Προκηρύξεις Διαγωνισμών, στις 20/02/2018 – [http://www.athenarc.gr/el/call_for_tenders]

1.7    Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2.      ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1    Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της διακήρυξης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

·           η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑ: 7ΖΙΟ469ΗΞΩ-88Ω & ΑΔΑΜ: 18PROC002690201) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

·            το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]  

·           οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.).

Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 10.00-17.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της διακήρυξης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία στοιχεία (στην περίπτωση όπου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα): α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2    Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών(IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.2.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

2.2.2.3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(δ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

(ε) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

2.2.2.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

2.2.2.6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

2.2.3 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν κατάλληλη χρηματοοικονομική επάρκεια για να φέρουν εις πέρας επιτυχώς το έργο.

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια τριετίας, να έχουν αναλάβει την προμήθεια σε συναφείς διαγωνισμούς τουλάχιστον μία φορά.

2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 2.2.4 και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙIΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα.

Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4.

γ) για την παράγραφο 2.2.2.6. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής,  ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους γενικούς ετήσιους κύκλους εργασιών των ετών 2015, 2016 και 2017. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν έγγραφα που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων.

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9.Επισημάνσεις:

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

 1. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)

 1. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.

 1. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής).

2.4    Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στην έδρα του ΕΚ «Αθηνά» στην οδό Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Μαρούσι-Τ.Κ 15125, μέχρι την 12η Μαρτίου 2018 και ώρα 17:00, η οποία ορίζεται και ως η ημερομηνία λήψης της υποβολής των προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Οι προσφορές που υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού»

β. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: «ΕΚ Αθηνά»  Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Μαρούσι

(Υπόψη κας Σταμάτη)

γ. Αρ. πρωτοκόλλου Διακήρυξης: 6799

δ. Καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)

ε. Στοιχεία οικονομικού φορέα[επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΦΜ]

στ. Προσφορά για τις ομάδες προϊόντων: <κωδικός ομάδας 1[1]>, <κωδικός ομάδας 2>…

και θα εμπεριέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους, ως ακολούθως:

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»,

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία  υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα :

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

2.4.3. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:

Α.  το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ.)

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Β. αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό (βλέπε Παράρτημα ΙΙ, Υπόδειγμα 1), η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).

2.4.3.2 Η Τεχνική προσφορά περιέχει:

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αναγράφονται στο «Παράρτημα Ι» της παρούσας διακήρυξης, σε πίνακα συμμόρφωσης, συμπληρωμένο ανά υποέργο για μία,  περισσότερες από μία ή όλες τις ομάδες προϊόντων υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Προσφέροντα.

Επισημαίνεται ότι η τεχνική προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και να καλύπτει  με ποινή αποκλεισμού τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ι» της παρούσας.

Οι τεχνικές προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Επιπλέον ο προσφέρων μπορεί εφόσον επιθυμεί να υποβάλει μέσα στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» επιπλέον τυχόν τεχνικές πληροφορίες για τα προσφερόμενα προϊόντα.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που περιλαμβάνεται στο Υπόδειγμα ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο.

Ειδικότερα στην περίπτωση όπου η προσφορά, δεν αφορά το σύνολο της προμήθειας, συμπληρώνονται μόνο οι πίνακες των προσφερόμενων ομάδων προϊόντων ανά υποέργο. Οι ομάδες προϊόντων της οικονομικής προσφοράς πρέπει να συμπίπτουν με εκείνες τις τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Στην οικονομική προσφορά ανά ομάδα προϊόντων δίνεται το συνολικό προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€) σύμφωνα με τον πίνακα του εντύπου της οικονομικής προσφοράς του «Παραρτήματος Ι»Ι.

Επισημάνσεις

Επισημαίνεται ότι απορρίπτεται προσφορά:

α) στην οποία δεν συμπληρώνεται έστω και ένα πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ή ένας πίνακας του εντύπου αυτού που αντιστοιχεί σε μια ομάδα προϊόντων.

β) στην οποία δεν συμπληρώνονται αριθμητικώς και ολογράφως, η  συνολική τιμή και η συνολική τιμή με κρατήσεις και ΦΠΑ «ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ και ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ αντιστοίχως του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

γ) στην οποία δεν συμπίπτουν οι τιμές (αριθμητική και ολογράφως) του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Επιτρέπονται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η Υπηρεσία μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ.4 του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές φέρουν αρίθμηση, υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συμμετέχοντα.

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της Διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Ο χρόνος ισχύος πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά, επί ποινή απόρριψης, στην οικονομική προσφορά.

Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ.4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά

ε) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.

3.    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1    Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών

Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, στις εγκαταστάσεις του ΕΚ «Αθηνά». Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων.

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:

α) Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι των προσφορών και μονογράφονται οι υποφάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους υποφακέλους των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, μονογράφει, σφραγίζει και καταχωρεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών και του ΤΕΥΔ σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από τα μέλη της Επιτροπής και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος, επίσης, σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση την παρούσα.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών ανά ομάδα προϊόντων του διαγωνισμού η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες.

Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε ώρα που ανακοινώνει η Επιτροπή.

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α και β, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση προσφορά, στις περιπτώσεις που αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 91 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

3.2    Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου   (ά. 103 ν. 4412/2016) - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα [ή αν είναι περισσότεροι, στους προσφέροντες] στον οποίο{ ή στους οποίους] πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, και τον/τους  καλεί να υποβάλει [ ή να υποβάλλουν] εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.5  αυτής.

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, ειδοποίησης Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Ο προσωρινός ανάδοχος αποκλείεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής και βάσει των κριτηρίων όπως αυτά ρητά προσδιορίζονται στην παρούσα, αν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 - 2.2.5 της παρούσας.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3-2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3    Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον γίνει κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο[ ή στους προσωρινούς αναδόχους], εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6.2.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον/ους ανάδοχο/ους να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης .

3.5    Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4.      ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1    Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης . Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Διευκρινίζεται ότι, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

4.2    Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3    Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4    Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου

4.5    Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5.      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1    Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των προϊόντων.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 (πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219, τιμολόγιο του αναδόχου, εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε», πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ιδίως βαρύνεται με κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 375 παρ. 7 ν.4412/2016, όπως ισχύει) και κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2. Αν τα προϊόντα παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των προϊόντων που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των προϊόντων που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν τα προϊόντα που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3    Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.        ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1    Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

6.2    Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα προϊόντα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος(Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016).  Αν τα προϊόντα παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3           Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος  μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα προϊόντα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των προϊόντων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω προϊόντων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των προϊόντων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.4    Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους του εξοπλισμού, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των προϊόντων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα προϊόντα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –Τεχνικές προδιαγραφές – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

 

Σημειώσεις-Οδηγίες

α) Στο παρόν παράρτημα παρουσιάζονται οι προδιαγραφές των προϊόντων του διαγωνισμού ανά υποέργο και ομάδα.

β) Οι προσφέροντες μπορούν να επιλέξουν μία ή περισσότερες από μία ή όλες τις ομάδες προϊόντων.

γ) Οι παρακάτω πίνακες αποτελούν υπόδειγμα της Τεχνικής προσφοράς, είναι πίνακες συμμόρφωσης και θα πρέπει να συμπληρωθούν για όσες ομάδες επιλεχθούν  από τον προσφέροντα.

δ) Για κάθε απαίτηση που φαίνεται θα πρέπει να υπάρχει απάντηση επί ποινή αποκλεισμού για την συγκεκριμένη ομάδα.

ε) Αν δεν τηρείται έστω μία από τις απαιτήσεις ενός προϊόντος η προσφορά για την συγκεκριμένη ομάδα κρίνεται ως μη αποδεκτή.

στ) Για όλα τα προϊόντα που προσφέρονται πρέπει να αναφέρεται το όνομα του μοντέλου. Εξαίρεση της απαίτησης αυτής είναι τα προϊόντα της ομάδας 2Δ.

ζ) Στην προσφορά θα πρέπει να καταγράφεται και να ικανοποιείται ο χρόνος εγγύησης για όσα από τα παρακάτω προϊόντα υπάρχει απαίτηση. Διαφορετικά η προσφορά κρίνεται μη αποδεκτή για την συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων.

Υποέργο 1

Ομάδα 1Α- Εξυπηρετητής υπηρεσιών

Κωδικός ομάδας: 1Α1 Εξυπηρετητής υπηρεσιών

 

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

1Α1.1

Πλήθος (τεμάχια)

1

 

1A1.2

Επώνυμο μοντέλο

ΝΑΙ

 

1A1.3

Chassis

RackMountable μέγεθος 1U

 

1A1.4

Στην προσφορά να συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα rails για την εγκατάσταση σε rack

ΝΑΙ

 

1A1.5

Αριθμός CPUs

1

 

1A1.6

DVD-RΟΜ Dual Layer (+/-)

ΝΑΙ

 

1A1.7

Ταχύτητα CPUs

≥2.1Ghz

 

1A1.8

CPU Cores

≥8 cores ανά επεξεργαστή

 

1A1.9

Μνήμη RAM διαθέσιμη

≥32GB

 

1A1.10

Μνήμη RAM υποστηριζόμενη

≥128G

 

1A1.11

Ελεγκτής δίσκων

Υποστήριξη RAID 0,1,5,10

 

1A1.12

Διαθέσιμες θέσεις σκληρών δίσκων (HDD Bays)

≥4

 

1A1.13

Σκληροί δίσκοι πλήθος

≥4

 

1A1.14

Σκληροί δίσκοι χωρητικότητα

≥1TB ο καθένας

 

1A1.15

Τροφοδοτικά – αριθμός

≥2

 

1A1.16

Τροφοδοτικά – ισχύς

≥550W (το καθένα)

 

1A1.17

Δικτύωση – ports 1Gbps Ethernet

≥4

 

1A1.18

Εγγύηση σε έτη

≥5

 

1A1.19

Τύπος Εγγύησης

NBD OnSite

 

1A1.20

Εγγύηση παρεχόμενη από τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

 

1A1.21

Λειτουργικό σύστημα

Windows Server STD 2016

 

1A1.22

Άδειες λειτουργικού

Academic license 8 cores

 

 

Ομάδα 1Β- Υπολογιστής (desktop PC) με λειτουργικό Windows

Κωδικός ομάδας: 1B1- Υπολογιστής (desktop PC) με λειτουργικό Windows

 

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

1B1.1

Πλήθος (τεμάχια)

1

 

1Β1.2

Επώνυμο μοντέλο

ΝΑΙ

 

1B1.3

Επεξεργαστής – i3  series ή ανώτερος

ΝΑΙ

 

1B1.4

Μέγεθος μνήμης RAM

≥4GB

 

1B1.5

Optical Drive DVD-RW

NAI

 

1B1.6

Σκληρός δίσκος – χωρητικότητα

≥500GB

 

1B1.7

Ηχεία

ΝΑΙ

 

1B1.8

Πληκτρολόγιο

ΝΑΙ

 

1B1.9

Οπτικό mouse

ΝΑΙ

 

1B1.10

Webcam με μικρόφωνο

ΝΑΙ

 

1B1.11

Εγγύηση σε έτη

≥5

 

1B1.12

Τύπος Εγγύησης

NBD OnSite

 

1B1.13

Εγγύηση παρεχόμενη από τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

 

1B1.14

Λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Pro ENG

 

 

Ομάδα 1Γ – Λογισμικό

Κωδικός ομάδας: 1Γ1- Λογισμικό

 

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

1Γ1.1

Πλήθος (άδειες)

1

 

1Γ1.2

Microsoft Visual Studio Pro 2017 Academic License

ΝΑΙ

 

 

 

Ομάδα 1Δ- Λογισμικό, Γλώσσα Προγραμματισμού

Kωδικός ομάδας :1Δ1- Λογισμικό

 

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

1Δ1.1

Γλώσσα προγραμματισμού Delphi 10.2 Tokyo (1 άδεια)

ΝΑΙ

 

1Δ1.2

Mobile Add-On Pack  for Delphi 10.2 Tokyo  (1 άδεια)    

ΝΑΙ

 

Ομάδα 1E- Φορητοί υπολογιστές με λειτουργικό Windows

Κωδικός ομάδας: 1Ε1. Φορητοί υπολογιστές με λειτουργικό Windows

 

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

2A1.1

Πλήθος (τεμάχια)

4

 

2A1.2

Επώνυμο μοντέλο

ΝΑΙ

 

2A1.3

Οθόνη – διαγώνιος

15.6’’

 

2Α1.4

Οθόνη – υποστήριξη αφής

OXI

 

2Α1.5

Οθόνη – εγγενής ανάλυση

≥1920x1080

 

2Α1.6

Επεξεργαστής – i7 7 series ή ανώτερος

ΝΑΙ

 

2Α1.7

Επεξεργαστής – χρονισμός

≥2.7GHz

 

2Α1.8

Μέγεθος μνήμης RAM

≥8GΒ

 

2Α1.9

Τύπος μνήμης DDR4 ή νεότερη

ΝΑΙ

 

2Α1.10

Σκληρός δίσκος – τύπος

SSD

 

2Α1.11

Σκληρός δίσκος – χωρητικότητα

≥256GB

 

2Α1.12

Κάρτα γραφικών

Αυτόνομη

 

2Α1.13

Μνήμη Κάρτας Γραφικών

≥4GB

 

2Α1.14

Μοντέλο Κάρτας Γραφικών

R7 M445

 

2Α1.15

Μπαταρία Li-Ion

ΝΑΙ

 

2Α1.16

Ασύρματη κάρτα δικτύου WIFI 802.11ac

ΝΑΙ

 

2Α1.17

Ενσωματωμένο Bluetooth 4 adaptor (ή νεότερο)

ΝΑΙ

 

2Α1.18

Ενσωματωμένα ηχεία

ΝΑΙ

 

2Α1.19

Θύρες USB 3.0 (πλήθος)

≥2

 

2Α1.20

Θύρες USB 2.0 (πλήθος)

≥1

 

2Α1.21

Να διαθέτει έξοδο HDMI ή να συνοδεύεται από adaptor που παρέχει έξοδο HDMI

ΝΑΙ

 

2Α1.22

Ενσωματωμένη Webcam & μικρόφωνο

ΝΑΙ

 

2Α1.23

Λειτουργικό Σύστημα

Windows 10

 

Ο εξοπλισμός της ομάδας 1Ε πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη.

Υποέργο 2

Ομάδα 2Α – Φορητός υπολογιστής με λειτουργικό Windows

Κωδικός ομάδας: 2Α1. Φορητός υπολογιστής με λειτουργικό Windows

 

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

2A1.1

Πλήθος (τεμάχια)

1

 

2A1.2

Επώνυμο μοντέλο

ΝΑΙ

 

2A1.3

Οθόνη – διαγώνιος

15.6’’

 

2Α1.4

Οθόνη – υποστήριξη αφής

OXI

 

2Α1.5

Οθόνη – εγγενής ανάλυση

≥1920x1080

 

2Α1.6

Επεξεργαστής – i7 7 series ή ανώτερος

ΝΑΙ

 

2Α1.7

Επεξεργαστής – χρονισμός

≥2.7GHz

 

2Α1.8

Μέγεθος μνήμης RAM

≥8GΒ

 

2Α1.9

Τύπος μνήμης DDR4 ή νεότερη

ΝΑΙ

 

2Α1.10

Σκληρός δίσκος – τύπος

SSD

 

2Α1.11

Σκληρός δίσκος – χωρητικότητα

≥256GB

 

2Α1.12

Κάρτα γραφικών

Αυτόνομη

 

2Α1.13

Μνήμη Κάρτας Γραφικών

≥4GB

 

2Α1.14

Μοντέλο Κάρτας Γραφικών

R7 M445

 

2Α1.15

Μπαταρία Li-Ion

ΝΑΙ

 

2Α1.16

Ασύρματη κάρτα δικτύου WIFI 802.11ac

ΝΑΙ

 

2Α1.17

Ενσωματωμένο Bluetooth 4 adaptor (ή νεότερο)

ΝΑΙ

 

2Α1.18

Ενσωματωμένα ηχεία

ΝΑΙ

 

2Α1.19

Θύρες USB 3.0 (πλήθος)

≥2

 

2Α1.20

Θύρες USB 2.0 (πλήθος)

≥1

 

2Α1.21

Να διαθέτει έξοδο HDMI ή να συνοδεύεται από adaptor που παρέχει έξοδο HDMI

ΝΑΙ

 

2Α1.22

Ενσωματωμένη Webcam & μικρόφωνο

ΝΑΙ

 

2Α1.23

Λειτουργικό Σύστημα

Windows 10

 

Ο εξοπλισμός της ομάδας 2Α πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη.

 

Ομάδα 2Β – Φορητοί υπολογιστές με λειτουργικό MacOS

Kωδικός ομάδας : 2Β1. Φορητός υπολογιστής (laptop) τύπου A

 

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

2Β1.1

Πλήθος (τεμάχια)

1

 

2Β1.2

Μοντέλο

MacBook Pro

 

2Β1.3

Οθόνη – διαγώνιος

13.3’’

 

2Β1.4

Οθόνη – εγγενής ανάλυση

≥2560x1600 (retina)

 

2Β1.5

Επεξεργαστής – i5 7 series ή ανώτερος

ΝΑΙ

 

2Β1.6

Επεξεργαστής – χρονισμός

≥2.3GHz

 

2Β1.7

Μέγεθος μνήμης RAM

≥8GB

 

2Β1.8

Τύπος μνήμης DDR3 ή νεότερη

ΝΑΙ

 

2Β1.9

Σκληρός δίσκος – τύπος

SSD

 

2Β1.10

Σκληρός δίσκος – χωρητικότητα

≥256GB

 

2Β1.11

Κάρτα γραφικών

Intel Iris Plus Graphics 640

 

2Β1.12

Μπαταρία Li-Ion

ΝΑΙ

 

2Β1.13

Ασύρματη κάρτα δικτύου WIFI 802.11ac

ΝΑΙ

 

2Β1.14

Ενσωματωμένο Bluetooth 4.0 adaptor (ή νεότερο)

ΝΑΙ

 

2Β1.15

Ενσωματωμένα ηχεία

ΝΑΙ

 

2Β1.16

Θύρες Thunderbolt 3  (πλήθος)

≥2

 

2Β1.17

Ενσωματωμένη Webcam & μικρόφωνο

ΝΑΙ

 

2Β1.18

Βάρος

≤1,4 kg

 

2Β1.19

Touch Bar

Επιθυμητό

 

 

Kωδικός ομάδας : 2Β2. Φορητός υπολογιστής (laptop) τύπου B

 

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

2Β2.1

Πλήθος (τεμάχια)

1

 

2Β2.2

Μοντέλο

MacBook Pro

 

2Β2.3

Οθόνη – διαγώνιος

15.4’’

 

2Β2.4

Οθόνη – εγγενής ανάλυση

≥2560x1600 (retina)

 

2Β2.5

Επεξεργαστής – i7 7 series ή ανώτερος

ΝΑΙ

 

2Β2.6

Επεξεργαστής – χρονισμός

≥2.9GHz

Turbo Boost up to 3.9GHz

 

2Β2.7

Μέγεθος μνήμης RAM

≥16GB

 

2Β2.8

Τύπος μνήμης DDR3 ή νεότερη

ΝΑΙ

 

2Β2.9

Σκληρός δίσκος – τύπος

SSD

 

2Β2.10

Σκληρός δίσκος – χωρητικότητα

≥512GB

 

2Β1.11

Κάρτα γραφικών

Radeon Pro 560

 

2Β2.12

Μνήμη Κάρτας Γραφικών

≥4GB

 

2Β2.13

Μπαταρία Li-Ion

ΝΑΙ

 

2Β2.14

Ασύρματη κάρτα δικτύου WIFI 802.11ac

ΝΑΙ

 

2Β2.15

Ενσωματωμένο Bluetooth 4.0 adaptor (ή νεότερο)

ΝΑΙ

 

2Β2.16

Ενσωματωμένα ηχεία

ΝΑΙ

 

2Β2.17

Θύρες Thunderbolt 3  (πλήθος)

≥4

 

2Β2.18

Ενσωματωμένη Webcam & μικρόφωνο

ΝΑΙ

 

2Β2.19

Βάρος

≤1,9 kg

 

2Β2.20

Touch Bar and Touch ID

ΝΑΙ

 

2Β2.21

Χρώμα

Space Gray

 

Ο εξοπλισμός της ομάδας 2Β πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος.

 

Ομάδα 2Γ – Tablet

Kωδικός ομάδας : 2Γ1.

 

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

2Γ1.1

Πλήθος (τεμάχια)

1

 

2Γ1.2

Επώνυμο μοντέλο

ΝΑΙ

 

2Γ1.3

Οθόνη – διαγώνιος

9.7’’

 

2Γ1.4

Οθόνη – υποστήριξη αφής

ΝΑΙ

 

2Γ1.5

Οθόνη – εγγενής ανάλυση

≥2048x1536

 

 

Τεχνολογία Οθόνης

Super Amoled

 

2Γ1.6

Επεξεργαστής

Qualcoмм Snapdragon 820 2.15 GHz & 1.6

 

2Γ1.7

Επεξεργαστής – πυρήνες

≥4

 

2Γ1.8

Μέγεθος μνήμης RAM

≥4GΒ

 

2Γ1.9

Αποθηκευτικός χώρος

≥32 GB

 

2Γ1.10

Επέκταση μνήμης

microSD έως 256 GB

 

2Γ1.11

Συνδεσιμότητα

WiFi

 

2Γ1.12

Bluetooth 4.2

ΝΑΙ

 

2Γ1.13

Camera Μπροστά

13.0MP

 

2Γ1.14

Camera Πίσω

5.0MP

 

2Γ1.15

Μπαταρία Li-Ion

ΝΑΙ

 

2Γ1.16

Χωρητικότητα Μπαταρίας

≥6000 mAh

 

2Γ1.17

Λειτουργικό σύστημα

Android 7.0 Nougat

 

Ο εξοπλισμός της ομάδας 2Γ πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη.

 

Ομάδα 2Δ – Σύνθεση σταθερός Η/Υ

Kωδικός ομάδας : 2Δ1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου A

 

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

2Δ1.1

Πλήθος (τεμάχια)

1

 

2Δ1.2

Επεξεργαστής – i7 8 series ή ανώτερος

ΝΑΙ

 

2Δ1.3

Επεξεργαστής – χρονισμός

≥3.2GHz

 

2Δ1.4

Μέγεθος μνήμης RAM

≥64GΒ

 

2Δ1.5

Τύπος μνήμης DDR4 2400MHz ή νεότερη

ΝΑΙ

 

2Δ1.6

Σκληρός δίσκος – τύπος

SSD

 

2Δ1.7

Σκληρός δίσκος – χωρητικότητα

≥240GB

 

2Δ1.8

Δεύτερος Σκληρός δίσκος – τύπος

HDD

 

2Δ1.9

Δεύτερος Σκληρός δίσκος – χωρητικότητα

≥2TB

 

2Δ1.10

Κάρτα γραφικών

Αυτόνομη

 

2Δ1.11

Μνήμη Κάρτας Γραφικών

≥8GB

 

2Δ1.12

Μοντέλο Κάρτας Γραφικών

GEFORCE   GTX1070

 

2Δ1.13

Optical Drive   

DVD SuperMulti

 

2Δ1.14

Πληκτρολόγιο, οπτικό ποντίκι, Κάρτα Ήχου  Realtek 7.1, Θύρα EthernetΘύρα Ethernet 10/100/1000 Mbps     

ΝΑΙ

 

2Δ1.15

Τροφοδοτικό

≥750W

 

2Δ1.16

Windows 10 64-bit

ΝΑΙ

 

2Δ1.17

Οθόνη – διαγώνιος

24""

 

2Δ1.18

Οθόνη – υποστήριξη αφής

ΟΧΙ

 

2Δ1.19

Οθόνη – εγγενής ανάλυση

1920x1080

 

2Δ1.20

Τύπος Σύνδεσης   

1xHDMI, 1xVGA

 

 

Kωδικός ομάδας : 2Δ2. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου Β

 

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

2Δ2.1

Πλήθος (τεμάχια)

1

 

2Δ2.2

Επεξεργαστής – i7 7 series ή ανώτερος

ΝΑΙ

 

2Δ2.3

Επεξεργαστής – χρονισμός

≥3.6GHz

 

2Δ2.4

Μέγεθος μνήμης RAM

≥8GΒ

 

2Δ2.5

Τύπος μνήμης DDR4 ή νεότερη

ΝΑΙ

 

2Δ2.6

Σκληρός δίσκος – τύπος

SSD

 

2Δ2.7

Σκληρός δίσκος – χωρητικότητα

≥120GB

 

2Δ2.8

Δεύτερος Σκληρός δίσκος – τύπος

HDD

 

2Δ2.9

Δεύτερος Σκληρός δίσκος – χωρητικότητα

≥1TB

 

2Δ2.10

Κάρτα γραφικών

Αυτόνομη

 

2Δ2.11

Μνήμη Κάρτας Γραφικών

≥2GB

 

2Δ2.12

Μοντέλο Κάρτας Γραφικών

GEFORCE   GTX1050

 

2Δ2.13

Optical Drive   

DVD SuperMulti

 

2Δ2.14

Πληκτρολόγιο, οπτικό ποντίκι, Κάρτα Ήχου  Realtek 7.1, Θύρα EthernetΘύρα Ethernet 10/100/1000 Mbps  

ΝΑΙ

 

2Δ2.15

Τροφοδοτικό

≥650W

 

2Δ2.16

Windows 10 64-bit

ΝΑΙ

 

2Δ2.17

Οθόνη – διαγώνιος

22"

 

2Δ2.18

Οθόνη – εγγενής ανάλυση

1920x1080

 

2Δ2.19

Τύπος Σύνδεσης   

1xHDMI, 1xVGA

 

2Δ2.20

Τύπος Οθόνης 

LED-backlit LCD

 

 

Kωδικός ομάδας : 2Δ3. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου Γ

 

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

2Δ3.1

Πλήθος (τεμάχια)

1

 

2Δ3.2

Επεξεργαστής – i7 7800X ή ανώτερος

ΝΑΙ

 

2Δ3.3

Επεξεργαστής – χρονισμός

≥4.3GHz

 

2Δ3.4

Motherboard Socket  

LGA 2066

 

2Δ3.5

Motherboard Chipset

Intel X299

 

2Δ3.6

Μέγεθος μνήμης RAM

≥64GΒ

(4 x 16GB DDR4-2133MHz)

 

2Δ3.7

Τύπος μνήμης DDR4 2133MHz ή νεότερη

ΝΑΙ

 

2Δ3.8

Σκληρός δίσκος – τύπος

SSD

 

2Δ3.9

Σκληρός δίσκος – χωρητικότητα

≥240GB

 

2Δ3.10

Σκληρός δίσκος – Ταχύτητα Ανάγνωσης:   

510MB/s

 

2Δ3.11

Σκληρός δίσκος – Ταχύτητα Εγγραφής:

475MB/s

 

2Δ3.12

Δεύτερος Σκληρός δίσκος – τύπος

HDD

 

2Δ3.13

Δεύτερος Σκληρός δίσκος – χωρητικότητα

≥4TB

 

2Δ3.14

Κάρτα γραφικών

Αυτόνομη

 

2Δ3.15

Μνήμη Κάρτας Γραφικών

≥8 GB GDDR5 (256 bits)

 

2Δ3.16

Μοντέλο Κάρτας Γραφικών

OpenGL 4.5: NAI,   SLI: Nαι

GEFORCE   GTX1070

 

2Δ3.17

Optical Drive   

DVD SuperMulti

 

2Δ3.18

Πληκτρολόγιο, οπτικό ποντίκι, Κάρτα Ήχου  Realtek 7.1, Θύρα EthernetΘύρα Ethernet 10/100/1000 Mbps     

ΝΑΙ

 

2Δ3.19

Τροφοδοτικό Zalman ZM1200-EBT

≥1200W

 

Ο εξοπλισμός της ομάδας 2Δ θα πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.

Ομάδα 2Ε – Φωτογραφική Μηχανή DSLR

Kωδικός ομάδας : 2Ε1- Φωτογραφική Μηχανή DSLR

 

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

2Ε1.1

Πλήθος (τεμάχια)

1

 

2Ε1.2

Επώνυμο μοντέλο

ΝΑΙ

 

2Ε1.3

Ανάλυση

24.2 MP

 

2Ε1.4

Μέγεθος αισθητήρα CMOS

23.5x15.6 mm

 

2Ε1.5

Ταχύτητα λήψης (fps)

5 fps

 

2Ε1.6

ISO

100 - 12800

 

2Ε1.7

Ταχύτητα κλείστρου

30 - 1/4000 sec

 

2Ε1.8

Διαγώνιος Οθόνης

≥3”

 

2Ε1.9

Ανάλυση video:

1920 x 1080

 

2Ε1.10

Φακός

18-55 mm

και

55-200 mm

 

2Ε1.11

Τύπος κάρτας μνήμης:

SD / SD UHS-I / SDHC / SDXC

 

2Ε1.12

Σημεία εστίασης:

11

 

2Ε1.13

Υποστήριξη αρχείων εικόνας:

JPEG + RAW / JPEG / Raw

 

2Ε1.14

Τύπος μπαταρίας:

Li-Ion

 

2Ε1.15

Τσάντα μεταφοράς

ΝΑΙ

 

Ο εξοπλισμός της ομάδας 2Ε πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον 1έτος.

 

Ομάδα 2ΣΤ – Πολυαισθητηριακό σύστημα εγκεφαλογραφίας (EEG headset)

Kωδικός ομάδας : 2ΣΤ1- Πολυαισθητηριακό σύστημα εγκεφαλογραφίας (EEG headset)

 

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

2ΣΤ1.1

Πλήθος (τεμάχια)

1

 

2ΣΤ1.2

Επώνυμο μοντέλο

ΝΑΙ

 

2ΣΤ1.3

EEG headset

ΝΑΙ

 

2ΣΤ1.4

Signals 14 channels:

AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4

 

2ΣΤ1.5

2 references:

In the CMS/DRL noise cancellation configuration P3/P4 locations

 

2ΣΤ1.6

Sampling method:

Sequential sampling. Single ADC

 

2ΣΤ1.7

Sampling rate:

128 SPS or 256 SPS* (2048 Hz internal)

 

2ΣΤ1.8

Resolution:

14 bits 1 LSB = 0.51μV ( 16 bit ADC, 2 bits instrumental noise floor discarded), or 16 bits*

 

2ΣΤ1.9

Bandwidth:

0.2 – 43Hz, digital notch filters at 50Hz and 60Hz

 

2ΣΤ1.10

Filtering:

Built in digital 5th order Sinc filter

 

2ΣΤ1.11

Dynamic range (input referred):

8400μV(pp)

 

2ΣΤ1.12

Coupling mode:

AC coupled

 

2ΣΤ1.13

Wireless:

Bluetooth® Smart

 

2ΣΤ1.14

Proprietary wireless:

2.4GHz band

 

2ΣΤ1.15

Battery:

 

Internal Lithium Polymer battery 480mAh

 

2ΣΤ1.16

Battery life:

up to 12 hours using proprietary wirelss, up to 6 hours using Bluetooth® Smart

 

Ο εξοπλισμός της ομάδας  2ΣΤ πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος.

 

 

 

Υποέργο 3

Ομάδα 3Α – Φορητοί υπολογιστές με λειτουργικό Windows

Kωδικός ομάδας : 3Α1. Φορητός υπολογιστής (laptop) τύπου Α

 

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

3A1.1

Πλήθος (τεμάχια)

4

 

3A1.2

Επώνυμο μοντέλο

ΝΑΙ

 

3A1.3

Οθόνη – διαγώνιος

13.3’’

 

3Α1.4

Οθόνη – υποστήριξη αφής

ΝΑΙ

 

3Α1.5

Οθόνη – εγγενής ανάλυση

≥1920x1080

 

3Α1.6

Επεξεργαστής – Τύπος

i5 ή i7 series

 

3Α1.7

Επεξεργαστής – χρονισμός

≥1.8GHz

 

3A1.8

Επεξεργαστής - πυρήνες

≥4

 

3Α1.9

Μνήμη RAM - Μέγεθος

≥16GΒ

 

3Α1.10

Μνήμη RAM - Τύπος

DDR3 ή νεότερη

 

3Α1.11

Σκληρός δίσκος – τύπος

SSD

 

3Α1.12

Σκληρός δίσκος – χωρητικότητα

≥512GB

 

3Α1.13

Μπαταρία Li-Ion

ΝΑΙ

 

3Α1.14

Ασύρματη κάρτα δικτύου WIFI 802.11ac

ΝΑΙ

 

3Α1.15

Ενσωματωμένο Bluetooth 4.2 (ή νεότερο)

ΝΑΙ

 

3Α1.16

Ενσωματωμένα ηχεία

ΝΑΙ

 

3Α1.17

Θύρες USB 3.1 Gen (πλήθος)

≥2

 

3Α1.18

Θύρες USB 3.1 Type-C (πλήθος)

≥1

 

3Α1.19

Να διαθέτει έξοδο HDMI ή να συνοδεύεται από adaptor που παρέχει έξοδο HDMI

ΝΑΙ

 

3Α1.20

Ενσωματωμένη Webcam & μικρόφωνο

ΝΑΙ

 

3Α1.21

Βάρος

≤1.8 kg

 

3A1.22

Δυνατότητα μετατροπής σε tablet (2-in-1)

ΝΑΙ

 

3A1.23

Λειτουργικό σύστημα

Windows 10

 

Ο εξοπλισμός της ομάδας 3Α πρέπει να έχει εγγύηση on-site (στο χώρο πελάτη) τουλάχιστον 3 έτη.

Ομάδα 3B – Φορητοί υπολογιστές με λειτουργικό MacOS

Kωδικός ομάδας : 3Β1. Φορητός υπολογιστής (laptop) τύπου A

 

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

3Β1.1

Πλήθος (τεμάχια)

1

 

3Β1.2

Οθόνη – διαγώνιος

13.3’’

 

3Β1.3

Οθόνη –υποστήριξη αφής

ΟΧΙ

 

3Β1.4

Οθόνη – εγγενής ανάλυση

≥2560x1600 (retina)

 

3Β1.5

Επεξεργαστής – Τύπος

i5 ή i7 series

 

3Β1.6

Επεξεργαστής – χρονισμός

≥2.0GHz

 

3Β1.7

Μνήμη RAM - Μέγεθος

≥8GB

 

3Β1.8

Μνήμη RAM - Τύπος

DDR3 ή νεότερη

 

3Β1.9

Σκληρός δίσκος – τύπος

SSD

 

3Β1.10

Σκληρός δίσκος – χωρητικότητα

≥256GB

 

3Β1.11

Μπαταρία Li-Ion

ΝΑΙ

 

3Β1.12

Ασύρματη κάρτα δικτύου WIFI 802.11ac

ΝΑΙ

 

3Β1.13

Ενσωματωμένο Bluetooth 4.0 adaptor (ή νεότερο)

ΝΑΙ

 

3Β1.14

Ενσωματωμένα ηχεία

ΝΑΙ

 

3Β1.15

Θύρες Thunderbolt 3  (πλήθος)

≥2

 

3Β1.16

Ενσωματωμένη Webcam & μικρόφωνο

ΝΑΙ

 

3Β1.17

Βάρος

≤1,5 kg

 

3Β1.18

Δυνατότητα μετατροπής σε tablet (2-in-1)

ΟΧΙ

 

 

Kωδικός ομάδας : 3Β2. Φορητός υπολογιστής (laptop) τύπου B

 

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

3Β2.1

Πλήθος (τεμάχια)

1

 

3Β2.2

Οθόνη – διαγώνιος

13.3’’

 

3Β2.3

Οθόνη – υποστήριξη αφής

ΟΧΙ

 

3Β2.4

Οθόνη – εγγενής ανάλυση

≥2560x1600 (retina)

 

3Β2.5

Επεξεργαστής – Τύπος

i5 ή i7 series

 

3Β2.6

Επεξεργαστής – χρονισμός

≥3GHz

 

3Β2.7

Μνήμη RAM - Μέγεθος

≥8GB

 

3Β2.8

Μνήμη RAM - Τύπος

DDR3 ή νεότερη

 

3Β2.9

Σκληρός δίσκος – τύπος

SSD

 

3Β2.10

Σκληρός δίσκος – χωρητικότητα

≥512GB

 

3Β2.11

Μπαταρία Li-Ion

ΝΑΙ

 

3Β2.12

Ασύρματη κάρτα δικτύου WIFI 802.11ac

ΝΑΙ

 

3Β2.13

Ενσωματωμένο Bluetooth 4.0 adaptor (ή νεότερο)

ΝΑΙ

 

3Β2.14

Ενσωματωμένα ηχεία

ΝΑΙ

 

3Β2.15

Θύρες Thunderbolt 3  (πλήθος)

≥4

 

3Β2.16

Ενσωματωμένη Webcam & μικρόφωνο

ΝΑΙ

 

3Β2.17

Βάρος

≤1,5 kg

 

3Β2.18

Δυνατότητα μετατροπής σε tablet (2-in-1)

ΟΧΙ

 

Ο εξοπλισμός της ομάδας 3Β πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη.

Ομάδα 3Γ – Εξυπηρετητές υπηρεσιών – υψηλής αξιοπιστίας

Kωδικός ομάδας : 3Γ1. Εξυπηρετητές

3Γ1.1

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

3Γ1.2

Πλήθος (τεμάχια)

2

 

3Γ1.3

Chassis

RackMountable μέγεθος ≤2U

 

3Γ1.4

Στην προσφορά να συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα rails για την εγκατάσταση σε rack

ΝΑΙ

 

3Γ1.5

Αριθμός CPUs

≥2

 

3Γ1.6

Ταχύτητα CPUs

≥1.7Ghz

 

3Γ1.7

CPU Cores

≥8 cores ανά επεξεργαστή

 

3Γ1.8

Μνήμη RAM διαθέσιμη

≥64GB

 

3Γ1.9

Μνήμη RAM υποστηριζόμενη

≥256G

 

3Γ1.10

Ελεγκτής δίσκων

Υποστήριξη RAID 0,1,5,10

 

3Γ1.11

Διαθέσιμες θέσεις σκληρών δίσκων (HDD Bays)

≥4

 

3Γ1.12

Σκληροί δίσκοι πλήθος

≥2

 

3Γ1.13

Σκληροί δίσκοι χωρητικότητα

≥4TB ο καθένας

 

3Γ1.14

Τροφοδοτικά – αριθμός

≥2

 

3Γ1.15

Τροφοδοτικά – ισχύς

≥500W (το καθένα)

 

3Γ1.16

Δικτύωση – ports 1Gbps Ethernet

≥2

 

3Γ1.17

Δικτύωση – ports 10Gbps Ethernet (RJ-45)

≥2

 

3Γ1.18

Διαχείριση συστήματος

IPMI 2.0 compliant

 

Ο εξοπλισμός της ομάδας 3Γ πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη με επισκευή την επόμενη εργάσιμη, στις εγκαταστάσεις του ΙΠΣΥ (Next Business Day On Site).

Ομάδα 3Δ – Περιφερειακά

Οθόνες

Kωδικός ομάδας : 3Δ1. Οθόνη τύπου Α

 

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

3Δ1.1

Πλήθος (τεμάχια)

1

 

3Δ1.2

Μέγεθος

≥27’’

 

3Δ1.3

Μέγιστη ανάλυση

≥3840x2160

 

3Δ1.4

Μέγιστη φωτεινότητα

≥300cd/m2

 

3Δ1.5

Dot (pixel) pitch

≤0.16mm

 

3Δ1.6

Θύρες – Display port

NAI

 

3Δ1.7

Θύρες – HDMI

ΝΑΙ

 

3Δ1.8

Χρόνος απόκρισης

≤5ms (grey to grey)

 

3Δ1.9

Ρυθμός ανανέωσης

≥60Hz

 

 

Εκτυπωτές και πολυμηχανήματα

Kωδικός ομάδας : 3Δ2. Ασπρόμαυρος laser εκτυπωτής

 

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

3Δ2.1

Πλήθος (τεμάχια)

1

 

3Δ2.2

Τύπος εκτύπωσης

Ασπρόμαυρη laser

 

3Δ2.3

Ποιότητα εκτύπωσης

≥1200x1200dpi

 

3Δ2.4

Ταχύτητα εκτύπωσης

≥60ppm

 

3Δ2.5

Μνήμη RAM

≥512ΜΒ

 

3Δ2.6

Feeder

≥500 φύλλων

 

3Δ2.7

Σύνδεση δικτύου Ethernet

ΝΑΙ

 

 

Kωδικός ομάδας : 3Δ3. Εκτυπωτής-σαρωτής-φωτοτυπικό τύπου Α

 

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

3Δ3.1

Πλήθος (τεμάχια)

1

 

3Δ3.2

Τύπος εκτύπωσης

Ασπρόμαυρη laser

 

3Δ3.3

Ποιότητα εκτύπωσης

≥1200x1200dpi

 

3Δ3.4

Ταχύτητα εκτύπωσης

≥25ppm

 

3Δ3.5

Μνήμη RAM

≥256ΜΒ

 

3Δ3.6

Ποιότητα σάρωσης

≥1200x1200dpi

 

3Δ3.7

Σάρωση με Feeder

≥50 φύλλων

 

3Δ3.8

Σύνδεση δικτύου Ethernet

ΝΑΙ

 

3Δ3.9

ΦΑΞ

ΝΑΙ

 

 

Kωδικός ομάδας : 3Δ4. Εκτυπωτής-σαρωτής-φωτοτυπικό τύπου Β

 

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

3Δ4.1

Πλήθος (τεμάχια)

1

 

3Δ4.2

Τύπος

Έγχρωμη inkjet

 

3Δ4.3

Ποιότητα εκτύπωσης

≥1200x1200dpi

 

3Δ4.4

Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης

≥15ppm

 

3Δ4.5

Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης

≥10ppm

 

3Δ4.6

Ποιότητα σάρωσης

≥1200x1200dpi

 

3Δ4.7

Σύνδεση δικτύου Ethernet

ΝΑΙ

 

 

Δ5 – Συσκευές δικτύου

Kωδικός ομάδας : 3Δ5. Network switch 10Gbps

 

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

3Δ5.1

Πλήθος (τεμάχια)

1

 

3Δ5.2

Ports

≥ 16 10Gpbs ports RJ-45

 

3Δ5.3

Managed

ΝΑΙ, Layer 2 ή Layer 3

 

3Δ5.4

Rack mountable

NAI

 

Ο εξοπλισμός της ομάδας 3Δ θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής

σε Συνοπτικό Διαγωνισμό

Ημερομηνία

 

 

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα

Ονοματεπώνυμο ή

Επωνυμία εταιρείας

 

Α.Φ.Μ.

 

Διεύθυνση

 

Τηλέφωνα

 

email

 

 

 

 

  

Με την παρούσα αίτηση, σας υποβάλλω φάκελο προσφοράς για την συμμετοχή μου στον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού» για τις ομάδες προϊόντων………….. <ή εναλλακτικά> για το σύνολο των προϊόντων του διαγωνισμού.

Οι αναφερόμενες προμήθειες θα πληρούν τις «τεχνικές προδιαγραφές» του «Παραρτήματος Ι» της υπ΄ αριθμόν……. από……….. διακήρυξης του ΕΚ «Αθηνά» τους οποίους έλαβα γνώση και για τη σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα.

Ο/Η
αιτών/ούσα

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Για την υπ΄ αριθμόν 6799 από 20/02/2018 διακήρυξη του ΕΚ «Αθηνά»

 

Στοιχεία Προσφέροντος

Ονοματεπώνυμο      ή       Επωνυμία

εταιρείας

 

Α.Φ.Μ.

 

Διεύθυνση

 

Τηλέφωνα

 

email

 

 
 
 

 

 
 

 

ΠΡΟΣ: ΕΚ «Αθηνά»

Υποέργο <Αριθμός Υποέργου>, Ομάδα <τίτλος ομάδας π.χ. 1Α)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ (ΜΟΝΤΕΛΟ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ[€]

ΦΠΑ [€}

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Π.χ. 1Α1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ Ομάδας

 

 

 

 

Η συνολική αξία της ομάδας <τίτλος ομάδας> του Υποέργου <Αριθμός Υποέργου> είναι <ποσό ολογράφως> πλέον ΦΠΑ <ποσό ολογράφως>.

 

Η παρούσα προσφορά ισχύει για 120 ημέρες. Τα αναφερόμενες προϊόντα θα πληρούν τις «τεχνικές προδιαγραφές» του «Παραρτήματος Ι» της υπ΄ αριθμόν……. από……….. διακήρυξης του ΕΚ «Αθηνά» τις οποίες έλαβα γνώση για τη σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τις οποίες δέχομαι ανεπιφύλακτα.

(Τόπος και ημερομηνία)
Ο Προσφέρων
 

Σημειώσεις/Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς:

1. H συνολική αξία με ΦΠΑ της προσφοράς για την επιλεγμένη ομάδα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το εκτιμώμενο κόστος της ομάδας που παρουσιάζεται στο κεφαλαίο 1.3 της διακήρυξης.

2. Επαναλαμβάνετε τον παραπάνω πίνακα για όσες ομάδες προϊόντων επιθυμείτε να υποβάλετε προσφορά.

3. Οι προς συμπλήρωση πίνακες αφορούν τις ομάδες προϊόντων που έχουν επιλεχθεί στην τεχνική προσφορά.

4. Στον κωδικό του παραπάνω πίνακα συμπληρώνετε τον κωδικό των προϊόντων της τεχνικής προσφοράς.

5. Ο πίνακας θα πρέπει να συμπληρωθεί για όλα τους κωδικούς (προϊόντα) της ομάδας προϊόντων διαφορετικά η προσφορά για την συγκεκριμένη ομάδα δεν είναι αποδεκτή.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας......................................

Κατάστημα                        ....................................

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )                           

Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ................................

ΠΡΟΣ ΕΚ ΑΘΗΝΑ

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ........................... ΕΥΡΩ ...................

-       Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι

του ποσού των ΕΥΡΩ............................... (και ολογράφως) .........................................  στο

οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας

....................................................... Δ\νση.....................................................................

........... για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της ................. σύμβασης, που υπέγραψε

μαζί σας για τη προμήθεια ....................................................... (αρ.διακ/ξης..... /....) προς

κάλυψη αναγκών του................... και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας

........... ΕΥΡΩ αυτής.

-       Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

-       Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-       Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

-       Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα[i]  και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία: «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά»),

-Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [18PROC002690201]

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου/Μαρούσι/15125

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ηλιάνα Σταμάτη

- Τηλέφωνο: 2106875304

- Ηλ. ταχυδρομείο: liana@ilsp.gr

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.athenarc.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 30200000-1:

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες και

 48000000-8: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18PROC002690201]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει)

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:

[   ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι[ii] :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση[iii];

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»[iv] ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

[...............]

 

 

[…...............]

[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο[v]:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

 

 

 

 

 

 

α) [……]

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους[vi];

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

 

α) [……]

 

 

 

β) [……]

 

 

γ) [……]

Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ[vii]

Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:

[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες[viii]

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1.   συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση[ix]·

2.   δωροδοκία[x],[xi]·

3.   απάτη[xii]·

4.   τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες[xiii]·

5.   νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας[xiv]·

6.   παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων[xv].

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου[xvi] το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……][xvii]

Εάν ναι, αναφέρετε[xviii]:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:

 

α) Ημερομηνία:[   ],

σημείο-(-α): [   ],

λόγος(-οι):[   ]

 

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……][xix]

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)[xx];

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν[xxi]:

[……]

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης[xxii], στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;[xxiii]

ΦΟΡΟΙ

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

α)[……]·

 

β)[……]

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

 

-[……]·

 

-[……]·

 

 

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

 

α)[……]·

 

β)[……]

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

 

-[……]·

 

-[……]·

 

 

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [xxiv]

[……][……][……]

       

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου[xxv];

[] Ναι [] Όχι

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις[xxvi] :

α) πτώχευση, ή

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις[xxvii]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................]

-[.......................]

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα[xxviii];

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

[.......................]

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων[xxix], λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης[xxx];

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια[xxxi] κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005[xxxii]:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα a ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα

Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής[xxxiii]; του:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:

[ …] [] Ναι [] Όχι

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :

και/ή,

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής [xxxiv]:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……],[……][…]νόμισμα

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:

και/ή,

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής[xxxv]:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……],[……][…] νόμισμα

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες[xxxvi] που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y[xxxvii] -και η αντίστοιχη αξία)

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απάντηση:

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς[xxxviii], ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):

[…]

Έργα: [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

 [……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς[xxxix], ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς[xl]:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):

[…...........]

Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

 

 

 

 

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες[xli], ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας:

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

 

 

 

 

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων[xlii] όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)

β) τα διευθυντικά στελέχη του:

 

 

α)[......................................……]

 

 

 

 

β) [……]

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:

[........], [.........]

[........], [.........]

[........], [.........]

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:

[........], [.........]

[........], [.........]

[........], [.........]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας[xliii] το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................]

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……]

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

[……] [……]

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού

Απάντηση:

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά[xliv], αναφέρετε για το καθένα:

[….]

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι[xlv]

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][xlvi]

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται[xlvii], εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν[xlviii].

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]  

 

 

[1] π.χ. 2Α

 

[i]

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

[ii]      Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

[iii]      Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

       Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

       Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

       Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

[iv]     Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

[v]      Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

[vi]     Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

[vii]     Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

[viii]    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

[ix]     Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

[x]      Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

[xi]     Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

[xii]     Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

[xiii]    Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

[xiv]    Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

[xv]    Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

[xvi]    Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

[xvii]   Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xviii]   Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xix]    Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xx]    Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

[xxi]    Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

[xxii]   Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

[xxiii]   Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

[xxiv]  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xxv]   Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

[xxvi]  . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

[xxvii]  Άρθρο 73 παρ. 5.

[xxviii] Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

[xxix]  Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

[xxx]   Πρβλ άρθρο 48.

[xxxi]  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

[xxxii]  Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

[xxxiii] Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

[xxxiv] Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

[xxxv] Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

[xxxvi] Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

[xxxvii]           Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

[xxxviii]           Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

[xxxix] Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

[xl]     Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

[xli]     Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

[xlii]    Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

[xliii]    Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

[xliv]   Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

[xlv]    Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xlvi]   Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xlvii]   Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

[xlviii]  Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

 

καθ. Ιωάννης Ιωαννίδης

 

           Γενικός Διευθυντής Ε.Κ. «Αθηνά»

 

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
20-02-2018
Λήξη:
12-03-2018
Κωδικός:
ILSP.SD22.185.KRHPIS-0218
'Εργο:
ΚΡΗΠΙΣ