Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την Καταγραφή, Αναδιάρθρωση και Προτυποποίηση (Μοντελοποίηση) των Επιχειρησιακών Διαδικασιών στο ΕΚ «Αθηνά»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
 
ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης  / Γενική Διεύθυνση
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:       Η. Σταμάτη   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  210 6875 304
FAX:    210 6854 270
ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ:  liana@ilsp.athena-innovation.gr
 
Αθήνα, 02/03/2018
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΑΡ. 3780

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Τον Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α'258) « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει,
 2. Το άρθρο 8 του Ν.2919/2001 (ΦΕΚ 128Α) με το οποίο ιδρύθηκε το Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ),
 3. το Π.Δ. 145/03 (ΦΕΚ Α’121) «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)», όπως ισχύει
 4. το άρθρο 9 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α) που τροποποιεί την επωνυμία ΚΕΤΕΠ σε «Αθηνά-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης»,
 5. το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010)  «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»
 6. το Ν. Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α'/29-02-2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν.4046/2012», άρθρο 5 παρ. 4 & 12
 7. το Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
 8. την, από 12.05.2017, Απόφαση της 174ης  Συνεδρίας του Δ.Σ. του Ε.Κ. “Αθηνά” περί «Παροχής Εξουσιοδοτήσεων»,
 9. τον, από 23.02.2009, εγκεκριμένο από την 64η Συνεδρία του Δ.Σ. του Ε.Κ. Αθηνά Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, όπως ισχύει
 10. τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Ε.Κ. Αθηνά
 11. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου STR-ESFRI
 12. την, από 28.02.2018 Απόφαση της  186ης Συνεδρίας το ΔΣ του Κέντρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την ανάρτηση της  Περίληψης Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Καταγραφή, Αναδιάρθρωση και Προτυποποίηση (Μοντελοποίηση) των Επιχειρησιακών Διαδικασιών στο ΕΚ «Αθηνά», με κωδικό [GD.SD05.D.183.1217], ως  ακολούθως:

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Καταγραφή, Αναδιάρθρωση και Προτυποποίηση (Μοντελοποίηση) των Επιχειρησιακών Διαδικασιών στο ΕΚ «Αθηνά»  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης σαράντα χιλιάδων ευρώ «­­­­­40.000, 00 €»  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Αναθέτουσα Αρχή

 «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας   στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των   Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά»), Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι .

τηλ.  210-6875300, 210-6875304

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Καταγραφή, Αναδιάρθρωση και Προτυποποίηση (Μοντελοποίηση) των Επιχειρησιακών Διαδικασιών στο ΕΚ «Αθηνά» 

CPV

85312300-2 Υπηρεσίες Καθοδήγησης και παροχής Συμβουλών

Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στις σαράντα χιλιάδες (40.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης

πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών

Δευτέρα 19  Μαρτίου 2018, 17:00

Τόπος Διενέργειας

Κτήριο Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25, Μαρούσι

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, 12:00

Ισχύς προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης

Οκτώ μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης

3780

 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο από αυτόν τον σύνδεσμο, καθώς στο δεξί πλάι της παρούσας σελίδας.

 

Καθ. Ιωάννης Ιωαννίδης

 

 Γενικός Διευθυντής Ε.Κ. «Αθηνά»

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
05-03-2018
Λήξη:
21-03-2018
Κωδικός:
GD.SD05.D.183.1217