Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο Δράσεις Προώθησης και Επικοινωνίας έργου ESMARTCITY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / «ΙΝΒΙΣ» Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κτίριο ΕΠΠ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Ρίο 26504 Πάτρα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Κόκκαλη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2610910302
FAX: +30 2610910303
ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ.: info@isi.gr; Kokkali@isi.gr Ιστοσελίδα: www.isi.gr
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κωδικό: [ ISI.SD01.193.ESMARCITY0518]
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)
για την «Παροχή Υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου ESMARCITY»  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών «44.354, 84 €» μη  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Αναθέτουσα Αρχή

«Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά»), Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι .

 

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Δράσεις Προώθησης και Επικοινωνίας έργου ESMARTCITY

CPV

79340000-9 Υπηρεσίες Διαφήμισης & Μάρκετινγκ

Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού

55.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης

πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών

25 Ιουνίου 2018 14:00

Τόπος Διενέργειας

Πάτρα INBIΣ

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας

28 Ιουνίου 2018 12:00

Ισχύς προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης

24 μήνες

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης

5892/04-06-2018

 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο από αυτόν τον σύνδεσμο, καθώς στο δεξί πλάι της παρούσας σελίδας.

 

Ινστ./Μον.:
ΙΝΒΙΣ
Δημοσίευση:
05-06-2018
Λήξη:
25-06-2018
Συνοδευτικά αρχεία:
Κωδικός:
ISI.SD01.193.ESMARCITY0518