Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Συμβολή στην πολιτιστική διάσταση της διάχυσης του έργου και τη διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κωδικό: [IELX.01.221.0419]
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (του άρθρου 117 του Ν.4412/16)
για τη «Συμβολή στην πολιτιστική διάσταση της διάχυσης του έργου και τη διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων. Περιλαμβάνει τη συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 5 - Ολοκλήρωση συστημάτων, πιλοτική λειτουργία και αξιολόγηση.» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης σαράντα χιλιάδων ευρώ «40.000,00€» συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

- ως προς την παράγραφο 2.4.3.2, από την οποία διαγράφονται τα σημεία v, vi, vii και

- ως προς την παράγραφο 2.4.2, στην οποία διορθώνονται ο τόπος και ο χρόνος υποβολής των προσφορών.

Επίσης διευκρινίζεται ότι η διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται σε είκοσι πέντε (25) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 
 
 
 
Αναθέτουσα Αρχή
«Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά»)/ ΙΕΛ Ξάνθης – Παράρτημα Ξάνθης
ΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη Τηλ.: 25410-78787
 
 
 
 
 
 
 
Αντικείμενο Διαγωνισμού
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συμβολή στην πολιτιστική διάσταση της διάχυσης του έργου και τη διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων. Περιλαμβάνει τη συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 5 - Ολοκλήρωση συστημάτων, πιλοτική λειτουργία και αξιολόγηση. Ειδικότερα:
(α) Στις δράσεις που σχετίζονται με τη διοργάνωση και διεξαγωγή έκθεσης σε ειδικό χώρο πλαισιωμένη από ειδικούς της γαστρονομίας. Η έκθεση θα εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Αναδόχου και ηλεκτρονικές εκδόσεις της έκθεσης θα είναι διαθέσιμες για χρήση από τους εταίρους του έργου.
(β) Στις δράσεις διάχυσης και προβολής του έργου που θα
υποστηρίζονται από ειδικό για την περίπτωση ελληνικό καλλιτεχνικό υλικό, το οποίο θα παραχθεί μέσα από καλλιτεχνικό
 
διαγωνισμό με τη συμμετοχή νέων εικαστικών καλλιτεχνών που θα κληθούν να δημιουργήσουν έργα με θέμα τη γαστρονομία της Ελλάδας, με έμφαση στην Κ. και Α. Μακεδονία και Θράκη.
 
CPV
 
Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (32.258,06€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Διαδικασία Ανάθεσης
Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)
 
Κριτήριο Ανάθεσης
Πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
– τιμής
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών
 
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019 και ώρα 15:00
 
Τόπος Διενέργειας
Κτήριο     Ε.Κ.    «Αθηνά»/      Παράρτημα        Ξάνθης,     ΝΑ               άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 671 00, Ξάνθη
Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας
Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00
 
Ισχύς προσφορών
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Διάρκεια σύμβασης
Δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης
293/17-04-2019
 
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο από αυτόν τον σύνδεσμο
 

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
17-04-2019
Λήξη:
15-05-2019
Κωδικός:
IELX.01.221.0419