Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Λογισμικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΟΡΕΑ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι                                                 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ηλιάνα Σταμάτη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875304
FAX: 210 6854270
ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ.: liana@ilsp.athena-innovation.gr
Ιστοσελίδα: www.athena-innovation.gr
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο [ILSP.SD24.196.KRHPIS-0618]  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)
(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)
 
για την «προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού»  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης  δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και τριών λεπτών (12.696,03€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002437 η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
Αναθέτουσα Αρχή
«Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά»), Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι .
τηλ.  210-6875300, 210-6875304
Αντικείμενο Διαγωνισμού
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
CPV
30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
48000000-8: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στις δώδεκα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι ευρώ και τρία λεπτά (12.696,03€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Διαδικασία Ανάθεσης
Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)
Κριτήριο Ανάθεσης
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών
19 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:00
Τόπος Διενέργειας
Κτήριο Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25, Μαρούσι
Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας
22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00
Ισχύς προσφορών
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Διάρκεια σύμβασης
Ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης
7416
 
 
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο από αυτόν το σύνδεσμο, καθώς στο δεξί πλάι της παρούσας σελίδας. Το τεχνικό παράρτημα της προκήρυξης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
04-10-2018
Λήξη:
19-10-2018
Κωδικός:
ILSP.SD24.196.KRHPIS-0618