Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»

Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ Η  07-01-2019.
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο ILSP.SD23.207.ADV-1118
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)
(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)
 
για την «προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (40.322,58€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «AdVENt: Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-03844 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031871 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
Αναθέτουσα Αρχή
«Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά») – Παράρτημα Ξάνθης/ ΙΕΛ Ξάνθης
Αντικείμενο Διαγωνισμού
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
CPV
30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες, 31710000-6:  Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, 48000000-8: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής, 3865000-6: Φωτογραφικός Εξοπλισμός, 35613000-4: Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα
Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (40.322,58€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Διαδικασία Ανάθεσης
Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)
Κριτήριο Ανάθεσης
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών
Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00
Τόπος Διενέργειας
Κτήριο Ε.Κ. «Αθηνά»/ Παράρτημα Ξάνθης, ΝΑ άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 671 00, Ξάνθη
Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας
Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00
Ισχύς προσφορών
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Διάρκεια σύμβασης
Δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης
7729/12-12-2018
 
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο από αυτόν το σύνδεσμο, καθώς στο δεξί πλάι της παρούσας σελίδας. Το τεχνικό παράρτημα της προκήρυξης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
13-12-2018
Λήξη:
07-01-2019
Κωδικός:
ILSP.SD23.207.ADV-1118
'Εργο:
«AdVENt: Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς»