Σχεδιασμός Προγράμματος Κρατικών Ενισχύσεων για την ανάπτυξη Cluster Ναυτιλιακού Εξοπλισμού, Τεχνολογιών & Εφαρμογών (mar-tech)
Παροχή σχολίων ανάδρασης, συστάσεων βελτίωσης και έγγραφης επιμέλειας της ενδεδειγμένης Μελέτης Χαρτογράφησης και Αναπτυξιακής Στρατηγικής του εγχώριου κλάδου Ναυτιλιακού Εξοπλισμού που θα υποδείξει ο Συμβαλλόμενος, προκειμένου η εν λόγω Μελέτη να είναι συμβατή σε θεσμικό, κανονιστικό και προγραμματικό επίπεδο με το υπό σχεδίαση πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για το mar-tech cluster. Σύνταξη αναλυτικών Τευχών Προκήρυξης και Οδηγού Εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος Κρατικών Ενισχύσεων για την ανάπτυξη του mar-tech cluster, πλήρως συμβατού με το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη