Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά»
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ


Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «OpenAIRE-Connect: Connecting to Open Science (GA 731011)» και της από 13-10-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη, σύμφωνα με την από 29-09-2017 απόφαση της 180ης Συνεδρίας του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά», η επιτροπή αξιολόγησης παρέλαβε τις αιτήσεις/υποψηφιότητες των παρακάτω για:

Έναν (1) Έμπειρο Συνεργαζόμενο Ερευνητή Πληροφορικής / Μηχανικό Λογισμικού με αντικείμενο εργασιών «Επικεφαλής ομάδων ανάπτυξης με αντικείμενο τη σχεδίαση, εποπτεία ανάπτυξης και ποιοτικό έλεγχο νέων συστημάτων»:
1. Κακαλέτρης Γεώργιος (αρ. πρωτ. 2083/27-10-2017)

Η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε εμπρόθεσμη την υποβολή της υποψηφιότητας του κ. Κακαλέτρη Γεώργιου και
προχώρησε στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης υποψηφιότητας.


Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο
σχετικό κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως εξής:
Ονοματεπώνυμο Συνολικός Βαθμός
Κακαλέτρης Γεώργιος 9,4
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 31/10/2017 181η
Συνεδρία του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :
 εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να
υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
 πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης -
βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν
προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των
αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012
έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και
θα υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας.
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα
υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.


Αθήνα 10/11/2017
Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ
Ιωάννης Ιωαννίδης

Ινστ./Μον.:
Δημοσίευση:
22-11-2017
'Εργο:
OpenAIRE-Connect: Connecting to Open Science