Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

Ω0Ο6469ΗΞΩ-ΞΡ8

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «iMuSciCA- Interactive Music Science Collaborative Activities» GA No 731861, και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό  ΡΑΑ.186.iM-0218 και ΑΔΑ: ΩΙ4Φ469ΗΞΩ-ΧΒΟ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» » (185η Συνεδρία, 01-02-2018)  Επιτροπή Αξιολόγησης ή παρέλαβε και αξιολόγησε την ακόλουθη πρόταση υποψηφιότητας:

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΗ Ή ΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

1

Παναγιώτης-Παρασκευάς Φιλντίσης

5102/15.03.2018

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας παρελήφθη εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχε ο εμπρόθεσμα υποβληθείς φάκελος και τον εξέλαβε ως έγκυρο.

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για την μια αποδεκτή υποψηφιότητα, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

RPI_ENG_1

1

Παναγιώτης-Παρασκευάς Φιλντίσης

9,45

 

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 11/04/2018 189η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :                                                   

  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Με δεδομένο ότι ο κ. Παναγιώτης Παρασκευάς Φιλντίσης ήταν ο μοναδικός υποψήφιος και τελικός επιτυχών επομένως δεν αναμένεται η άσκηση ένστασης κατά των αποτελεσμάτων. Οριστικοποιούνται τα ανωτέρω και θα υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας.

Καθ.Πέτρος Μαραγκός,

Υπεύθυνος Μονάδας Ρ.Α.Α.

Ινστ./Μον.:
ΡΑΑ
Δημοσίευση:
16-04-2018
Συνοδευτικά αρχεία:
'Εργο:
«iMuSciCA- Interactive Music Science Collaborative Activities»