Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

Αποτελέσματα  αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» της Δράσης «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) σύμφωνα με την Α.Π. 5542/1671/A2 (31/10/2017) ένταξη της ανωτέρω Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5002738, και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό  ILSP.182.APOL-1117 και ΑΔΑ: ΨΟ78469ΗΞΩ-ΞΓΧ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με την από 24.11.2017 απόφαση υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΗ Ή ΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

1

Κωνσταντίνος Στελλούδης

5461/13.12.2017

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

2

Δημήτριος Βαλασκόπουλος

5476/21.12.2017

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

3

Σωκράτης Σοφιανόπουλος

5475/21.12.2017

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

4

Δημήτριος Χαρλαύτης

5467/18.12.2017

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

5

Κανέλλα Πουλή

5471/19.12.2017

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

6

Δήμητρα Αδάμη

5463/14.12.2017

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

7

Μαρία Παπαμιχαλάκη

5465/15.12.2017

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

8

Παρασκευή Γιούλη

5477/21.12.2017

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

9

Μαρία-Ζαφειρώ Τσιούλη

5473/20.12.2017

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

10

Μαρία Ποντίκη

5466/15.12.2017

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

11

Γεώργιος Ταγκαλάκης

5460/11.12.2017

ΑΠΟΔΕΚΤΗ

 

 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων παρελήφθησαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβαν ως έγκυρους.

 

Η θέση με Κωδικό ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ/20 θα κριθεί σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής και τα αποτελέσματα της κρίσης θα αποτυπωθούν σε σχετικό πρακτικό.

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις δέκα (10) υποψηφιότητες που πληρούν τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα, οι οποίες κατατάσσονται ανά κωδικό προς ανάθεση έργου και κατά φθίνοντα συνολικό βαθμό ως εξής:

 

Αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α σύμφωνα με τον πίνακα  βαθμολόγησης υποψηφίων συνεργατών ανά κριτήριο αξιολόγησης

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ/12

2

Βαλασκόπουλος Δημήτριος

8,1

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ/12

1

Στελλούδης Κων/νος

7,4

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ/18

3

Σοφιανόπουλος Σωκράτης

9,65

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ/27

5

Πουλή Κανέλλα

9,4

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ/27

7

Παπαμιχαλάκη Μαρία

6,4

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ/27

6

Αδάμη Δήμητρα

6

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ/29

8

Γιούλη Παρασκευή

9,6

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ/30

9

Τσιούλη Μαρία-Ζαφειρώ

8,25

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ/34

10

Ποντίκη Μαρία

9

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ/34

11

Ταγκαλάκης Γεώργιος

8,15

 

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 29/12/2017 184η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :                                                      

·        εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,

·        πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Αθήνα 08/01/2018

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΙΕΛ

 

Σταυρούλα Φωτεινέα

Ερευνήτρια Α’ βαθμίδας

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
13-01-2018
'Εργο:
ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» της Δράσης «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας