Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη έως τεσσάρων (4) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

Αποτελέσματα  αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη έως τεσσάρων (4) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του εσωτερικού έργου «Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης» και σε συνέχεια δημοσιοποίησης σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό GD.221.DIOIK.-0419 και ΑΔΑ: 6ΔΛΣ469ΗΞΩ-02Γ για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, ανακοινώνεται ότι ματαιώνεται η εν λόγω πρόσκληση χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου, λόγω επαναπροσδιορισμού των αναγκών του έργου με αποτέλεσμα οι προς ανάθεση εργασίες όπως περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να καλυφθούν εσωτερικά από ήδη υπάρχον προσωπικό.
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 27/9/2019 236η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
 
Αθήνα 27/09/2019
 
Καθηγ. Ι. Ιωαννίδης
Γενικός Διευθυντής
Ε.Κ. «Αθηνά»

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
27-09-2019
Κωδικός:
GD.221.DIOIK.-0419
'Εργο:
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης»