Αποτελέσματα αξιολόγησης για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου («Αλυσίδες Αξίας Δεδομένων σε Βιομηχανικά και Αστικά Περιβάλλοντα»)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Αλυσίδες Αξίας Δεδομένων σε Βιομηχανικά και Αστικά Περιβάλλοντα» (εφεξής καλούμενου Έργου) που εντάσσεται στην υλοποίηση της «Συμφωνία Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών Siemens AG και Siemens Α.Ε.», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό GD.162.SIEM.-0916 και ΑΔΑ: 6ΚΚ9469ΗΞΩ-7ΧΤ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων μίσθωσης έργου / Παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (156η Συνεδρία, 29-01-2016) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
 
 
Για το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Αθήνας):
Πρωτόκολλο παραλαβής φακέλων υποψηφιότητας
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Αριθμ Πρωτοκόλλου ΙΕΛ
Εμπρόθεσμη Υποβολή
Ilspa.cl.1
1
ΜΑΡΙΑ ΠΟΝΤΙΚΗ
4587/13-10-2016
ΝΑΙ
Ilspa.cl.1
2
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΩΤΑΚΗ
4591/18-10-2016
ΟΧΙ
 
Ο πρώτος φάκελος υποψηφιότητας της κας Μ. Ποντίκη παρελήφθη εμπρόθεσμα. Ο δεύτερος φάκελος υποψηφιότητας, της κας Α. Φιωτάκη, παρελήφθη στις 18 Οκτωβρίου 2016 και ως εκ τούτου η υποβολή είναι εκπρόθεσμη. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κ.λπ.) που περιείχε ο ένας (1) εμπρόθεσμα υποβληθείς φάκελος και τα αποδέχθηκε όλα ως έγκυρα.
 
Για το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Ξάνθης):
 
Πρωτόκολλο παραλαβής φακέλων υποψηφιότητας
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Αριθμ Πρωτοκόλλου ΙΕΛ
Εμπρόθεσμη Υποβολή
ilsp.x.1.
1
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
4581/10-10-2016
ΝΑΙ
ilsp.x.1.
2
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΛΟΥΔΑ
4582/10-10-2016
ΝΑΙ
 
Οι φάκελοι υποψηφιότητας παρελήφθησαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κ.λπ.) που περιείχαν οι δύο (2) εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελος και τα αποδέχθηκε όλα ως έγκυρα. Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις τρεις (3) συνολικά αποδεκτές υποψηφιότητες, οι οποίες κατατάσσονται ανά κωδικό προς ανάθεση έργου ανά Ινστιτούτο και κατά φθίνοντα συνολικό βαθμό ως εξής:
 
Αποδεκτές υποψηφιότητες
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Συνολικός Βαθμός
ilsp.x.1.
1
Νικόλαος Σιδηρόπουλος
9,5
ilsp.x.1.
2
Χριστίνα Φλούδα
9,5
Ilspa.cl.1
3
Μαρία Ποντίκη
9,25
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 07/11/2016 163η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα : εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.
 
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.
 
Αθήνα 07/11/2016
Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ
Ιωάννης Ιωαννίδης

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
07-11-2016