Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΙΠΣΥ συστήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4386/2016 και ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • α. Επικουρεί τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
  • β. Παρακολουθεί το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του ινστιτούτου και υποβάλλει τη σχετική γνώμη και κριτική του στον Διευθυντή του Ινστιτούτου και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου.
  • γ. Συμβάλλει στη διαμόρφωση της στρατηγικής, του οργανογράμματος και της πολιτικής του ανθρώπινου δυναμικού.
  • δ. Υποστηρίζει τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων σε ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου.
  • ε. Αποτιμά το ερευνητικό έργο του ινστιτούτου σε σχέση με την ΕΣΕΤΑΚ.
  • στ. Ορίζει τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές επιτροπές για την πλήρωση θέσεων ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων.
  • ζ. Χορηγεί σύμφωνη γνώμη για την προκήρυξη θέσεων ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων.
Τα μέλη του ΕΣΙ είναι: